25. maj 2019.

PostExport - Izvoz robe

Usluga Pošte Srbije "PostExport-Izvoz robe" je poštanska usluga u međunarodnom saobraćaju koju Javno preduzeće „Pošta Srbije” pruža privrednim društvima i preduzetnicima u svim poštama u Srbiji. Neke od osnovnih karakteristika i prednosti koje možete obezbediti njenim korišćenjem su:

 • izvoz robe preferencijalnog porekla
  Usluga PostExport-Izvoz robe omogućava izvoz robe sa preferencijalnim poreklom. Preferencijalno poreklo donosi određene povlastice za robu koja je predmet spoljnotrgovinske razmene između zemalja koje su ugovorile takav sporazum, a najčešće se ogleda u uvozu uz sniženu stopu carine ili bez plaćanja carine.
 • vraćanje neuručenih paketa bez sačinjavanja deklaracije (JCI)
  Za PostExport pakete koji se vrate iz odredišnih zemalja jer nisu mogli biti uručeni Pošta Srbije je obezbedila najkomforniji mogući postupak. Bez dodatne dokumentacije, bez Vašeg prisustva i bez troškova špedicije biće obavljena procedura carinjenja samo na osnovu obrasca CP72 nakon čega će paket biti prosleđen na Vašu adresu.
 • jednostavnost korišćenja - na osnovu zaključenog ugovora sa Poštom Srbije
 • usmeno deklarisanje robe na šalterima svih pošta
 • vrednost robe koja se izvozi može biti do 1000 evra po jednoj fakturi za istog primaoca
 • ne postoji ograničenje u pogledu učestalosti slanja paketa
 • mogućnost izvoza robe u bilo koju od više od 240 zemalja sveta
 • pojednostavljen postupak izvoza uz obrazac - Izvozni carinski list CP-72 i njegov dodatak i dva orginala fakture. Primer popunjenog obrasca CP-72 možete pogledati ovde.
 • smanjenje troškova izvoza
 • svi paketi se prenose avionskim putem za sve zemlje osim za Republiku Srpsku
 • mogućnost praćenja statusa pošiljaka preko sajta Pošte Srbije, na strani: (http://www.posta.rs/struktura/lat/aplikacije/alati/posiljke.asp).

PREPORUKA: Poželjno je da pošiljalac pribavi informacije o uslovima uvoza robe koju šalje u paketu u odredišnu zemlju pre realizacije izvoza.

Opis

Paketi su registrovane poštanske pošiljke, sa ili bez označene vrednosti, pakovane na propisan način, koje sadrže robu i druge predmete.

Na paketu i na dokumentu koji ga prati mora biti označena masa, a na dokumentu koji ga prati mora se nalaziti detaljan opis sadržine.

Masa: Dozvoljena masa paketa u međunarodnom saobraćaju zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje.

Vrednost: Označavanje i visina vrednosti paketa u međunarodnom saobraćaju zavise od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje. Ukoliko odredišna zemlja prima vrednosne pakete, vrednost se označava i na paketu i na obrascu CP72 koji prati paket od prijema do uručenja.
Spisak zemalja sa maksimalnim dozvoljenim masama i maksimalnim označenim vrednostima možete videti ovde.

Dimenzije:

 • Najmanje dimenzije adresne strane su 90mm * 140mm.
 • Maksimalne dimenzije paketa zavise od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje s tim da ne mogu biti veće od: zbir dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 3000mm, s tim da najveća dimenzija ne sme prelaziti 1500mm.

Adresovanje: Svaki paket mora imati na samom pakovanju, odnosno na omotu paketa, potpune adrese primaoca i pošiljaoca, ispisane čitko, latinicom i arapskim brojevima. Ako su u odredišnoj zemlji u upotrebi druga slova i brojke, preporučuje se da se adresa ispiše i tim slovima i brojkama.
Adresa primaoca ispisuje se u donjem desnom delu, a adresa pošiljaoca u gornjem levom delu adresne strane paketa. Poželjno je naznačiti i broj telefona primaoca i takođe u paket staviti jedan primerak svoje adrese, kao i adrese primaoca.

Zabranjeni sadržaji: Poštanski paketi ne smeju da sadrže:

 • opojne droge i psihotropne materije;
 • eksplozivne, zapaljive ili druge opasne materije, kao i radioaktivne materije;
 • falsifikovane predmete i piraterijski materijal;
 • sablažnjive i nemoralne predmete;
 • žive životinje;
 • eksplozivne naprave, municiju ili njihove kopije;
 • predmete koji po prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za zaposlene i koji mogu oštetiti druge pošiljke ili poštansku opremu;
 • dokumenta koja imaju karakter aktuelne i lične prepiske razmenjene između lica koja nisu pošiljalac ili primalac;
 • efektivni domaći i strani novac, izuzev u slučajevima odobrenja od strane NBS;
 • druge predmete čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji.

Pre slanja paketa potrebno je proveriti da li su artikli koje želite da pošaljete zabranjeni za slanje, odnosno uvoz u odredišnu ili transport kroz tranzitnu zemlju. Spisak zabranjenih i uslovno prihvatljivih artikala za uvoz u, odnosno tranzit kroz određenu zemlju sveta možete videti ovde.

Pakovanje: Svaki paket mora biti upakovan i zatvoren tako da odgovara masi, obliku, prirodi sadržine, označenoj vrednosti kao i načinu i dužini trajanja prenosa. Pakovanje i zatvaranje moraju da zaštite sadržinu, tako da se ne može oštetiti ni pritiskom ni uzastopnim rukovanjima i da se sadržina ne može oštetiti bez očiglednih tragova upotrebe nasilja. Svaki paket treba da bude posebno čvrsto upakovan. Na pakovanju ili na omotu treba da ima dovoljno prostora za ispisivanje službenih oznaka i za stavljanje poštanskih nalepnica.
Paket možete upakovati u sopstvenu ambalažu ili u originalnu paketsku ambalažu, opšte i posebne namene, različitih oblika i dimenzija, kupljenu u poštama.

Posebna pakovanja:

 • Tečnosti i lako topljive materije moraju se staviti u potpuno nepropustljive posude. Svaka posuda mora biti stavljena u posebnu otpornu kutiju ispunjenu odgovarajućom zaštitnom materijom, u količini dovoljnoj da upije tečnost u slučaju lomljenja posude. Poklopac kutije mora biti pričvršćen tako da ne može lako da se otvori.
 • Teško topljive masne materije, kao što su lekovite masti za mazanje, tečni sapun, smole itd, moraju biti zatvorene najpre u jedno pakovanje (kutiju, platnenu vreću, plastiku, itd.), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog matrijala i slično, dovoljno otpornu da spreči izlivanje sadržine.
 • Razne vrste suvih praškova moraju najpre biti upakovane u posudu od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala, a ove posude stavljaju se u čvrstu, otpornu kutiju izrađenu od drveta, lima, plastike i slično, sa odgovarajućom upijajućom i zaštitnom materijom između dva pakovanja (piljevinom i slično).

Posebne usluge

Paket sa označenom vrednošću je registrovana pošiljka, osigurana do visine vrednosti označene od strane pošiljaoca. Označena vrednost treba da odgovara stvarnoj vrednosti pošiljke, odnosno značaju pošiljke za pošiljaoca, ali je dozvoljeno označiti i deo te vrednosti. Vrednost se označava brojkama i slovima na paketu i na obrascu CP72 koji prati paket. Vrednost se preračunava i označava u obračunsku jedinicu DTS (1 DTS=141,5614 dinara).

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Nadoslanje paketa na novu adresu (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje,
 • Vraćanje paketa iz prijemne pošte pre otpreme,
 • Izmena adrese za pakete (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje),
 • Potraživanje paketa,
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu paketa,
 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje paketa(mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje).

Usluge po službenoj dužnosti

 • Vraćanje neuručenog paketa (naplaćuje se povratna poštarina)
 • Prepakivanje paketa sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke
 • Podnošenje paketa na carinski pregled u izvozu

»nazad na vrh

Cene

Kalkulator poštarine

Cenovnik za uslugu „PostExport-izvoz robe“


»nazad na vrh

Rokovi

U očekivano vreme prenosa ne ulaze:

 • dan prijema paketa
 • neradni dani prijemnog i dostavnog operatora
 • vreme zadržavanja pošiljke na carinama
 • praznici koji se praznuju neradno kako kod prijemnog tako i kod dostavnog operatora

»nazad na vrh

Kontakt

Informacije vezane za carinsku proceduru i eventualno potrebnu dokumentaciju za sprovođenje carinskog postupka, možete dobiti pozivanjem broja pošte carinjenja Beograd, Novi Sad ili Niš u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti adrese pošiljaoca.

Pošte carinjenja:

 • Beograd 011 3643 109
 • Novi Sad 021 4886 806
 • Niš 018 509 335

Za dodatne informacije o usluzi Post-eksport izvoz robe kontaktirajte naš call centar: 0700 100 300 (po ceni lokalnog poziva) ili odgovarajuću organizacionu celinu u Funkciji usluga.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Pozivni centar

0700 100 300 (po ceni lokalnog poziva)
www.postexpress.rs
sskep@ptt.rs

»nazad na vrh

Pitanja

 1. Da li moram doneti otvoren paket?
  Paket mora biti otvoren u cilju sravnjivanja sadržaja sa fakturom.
 2. Da li su rokovi prenosa paketa garantovani?
  Ne, to su očekivani rokovi prenosa.
 3. Da li poštarinu za prenos paketa može platiti primalac?
  Ne, poštarinu za prenos međunarodnih paketa plaća isključivo pošiljalac prilikom predaje paketa na prenos.
 4. Šta znači označavanje vrednosti paketa?
  Vrednost paketa predstavlja osiguranje robe i omogućava nadoknadu štete u visini označene vrednosti u slučaju gubitka ili potpunog uništenja pošiljke.
 5. Da li postoji mogućnost praćenja paketa?
  Paketi se mogu pratiti na sajtu Pošte Srbije na stranici http://www.posta.rs/struktura/lat/aplikacije/alati/posiljke.asp
 6. Koliko faktura je potrebno priložiti i na kom jeziku moraju biti sačinjene?
  Prilikom predaje paketa potrebno je priložiti i dve originalne fakture. Jedna faktura treba da bude sačinjena na srpskom jeziku za potrebe naših carinskih organa, a druga na jeziku razumljivom u odredišnoj zemlji. Pored dve obavezne fakture, poželjno je u paket staviti najmanje još jednu fakturu na jeziku razumljivom u odredišnoj zemlji.
 7. Postoji li ograničenje u pogledu učestalosti slanja paketa?
  Ne postoje ograničenja u pogledu učestalosti slanja paketa.
 8. Mogu li se uzorci i reklamni materijal slati kao PostExport paketi?
  Uzorci i reklamni materijal ne mogu se slati kao PostExport paketi. Za slanje uzoraka i reklamnog materijala primenjuje se pojednostavljeni carinski postupak i za ovu vrstu robe možete koristiti međunarodni paket. Bliže informacije možete pogledati ovde.
 9. Ukoliko imam više paketa za istog primaoca, a njihova ukupna vrednost ne prelazi 1000 evra, moram li za svaki paket napraviti posebnu fakturu?
  Ukoliko su i pošiljalac i primalac isti i ukupna vrednost fakture ne prelazi 1000 evra, potrebna je samo jedna faktura (u najmanje dva primerka) kojom će biti obuhvaćena sva roba koja se nalazi u dva ili više paketa. U ovom slučaju, potrebno je dostaviti popis artikala (formular obrasca CP72) za svaki paket posebno, jer svaki paket prati obrazac CP72 sa detaljnim popisom artikala (po vrstama, količini i masama) koji se nalaze u predmetnom paketu.
 10. Mogu li koristiti uslugu PostExport-Izvoz robe ako vrednost robe prelazi 1000 evra?
  Ukoliko vrednost robe koju želite da pošaljete jednom primaocu prelazi 1000 evra, robu možete podeliti u dva ili više paketa, pri čemu vrednost robe jednog ili više paketa po jednoj fakturi ne sme preći 1000 evra.
 11. Da li primalac PostExport paketa ima neke obaveze plaćanja?
  Bilo kakve vrste plaćanja od strane primaoca a vezane za uvoz PostExport paketa zavise isključivo od carinskih i drugih propisa države u koju se paket izvozi.

»nazad na vrh