25. maj 2019.

Pismonosne usluge
– Unutrašnji saobraćaj – Pravna lica

U cilju što uspešnije saradnje, Javno preduzeće „Pošta Srbije” pravnim licima daje posebne pogodnosti, koje se definišu ugovorom o poslovnoj saradnji i važećim cenovnikom poštanskih usluga za Biznis korisnike, ukoliko: predaju određenu količinu pismonosnih pošiljaka, izvrše sortiranje i prilikom adresovanja koriste Poštanski adresni kod (PAK).

Imajući u vidu iskustvo u pružanju pismonosnih usluga od skoro dva veka, obezbeđujemo brz, siguran i pouzdan prenos pošiljaka do bilo kog odredišta u zemlji i inostranstvu.

Našim korisnicima je na raspolaganju moćna i razgranata poštanska mreža, koja se sastoji od poštanskih centara, brojnih jedinica poštanske mreže, odnosno pošta, poštanskih sandučića, pregradaka i reona.

Opis

Vrste pismonosnih usluga i njihove karakteristike

U pismonosne usluge spadaju:

 • Pismo je svako pisano saopštenje u zatvorenom omotu (kovertu), kao i svaka druga pošiljka koja, u pogledu dimenzija i mase, odgovara uslovima za pismo, ukoliko i ne sadrži pisano saopštenje.
  Omot ili pakovanje pisma mora osigurati nepovredivost sadržine pošiljke u svim fazama obavljanja poštanskih usluga. Izuzetno, u otvorenom omotu se može primiti pismonosna pošiljka koja sadrži čestitku ili razglednicu.
  Pismo može biti mase do 2 kg i mora odgovarati sledećim dimenzijama: zbir dužine, širine i visine može biti najviše do 900 mm, s tim da najveća od te tri dimenzije može biti najviše 600 mm. Najmanje dimenzije pisma su 90x140 mm.
  Ako je pismo u obliku valjka, najveća dimenzija odgovara zbiru dužine i dva prečnika najviše do 1040 mm, s tim da najveća od tih dimenzija može biti do 900 mm. Najmanja dimenzija pisma u obliku valjka je da zbir dužine i dva prečnika mogu biti najmanje 170 mm, s tim da dužina pisma može biti najmanje 100 mm.
 • Dopisnica je otvorena pošiljka, bez omota (koverte), sa najvećom masom do 20 g. Izrađena je od tvrdog kartona ili papira u obliku pravougaonika i ne sme imati izbočene ili ispupčene delove.
  Najmanja dimenzija dopisnice je 90x140 mm, a najveća 120x235 mm.
  Dopisnicama se smatraju sve razglednice koje odgovaraju dimenzijama dopisnice.
  Dopisnice koje ne ispunjavaju navedene uslove smatraju se pismom u pogledu naplate poštarine.
 • Tiskovina ili štampana stvar je otvorena, pismonosna pošiljka koja sadrži knjige, novine i časopise i druge štampane sadržaje koji nemaju obležja ličnog dopisivanja i odštampane su u više istovetnih primeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu.
  Tiskovina može sadržati račun, porudžbenicu, otpremnicu, uplatnicu, magnetni medij, kompakt disk i sl. koji se odnose na sadržinu pošiljke i čine njen sastavni deo. Tiskovina može da sadrži posvetu. Tiskovine mogu biti mase do 5 kg u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, a isključivo na osnovu zaključenog ugovora mogu se primati tiskovine i do 10 kg.
  Tiskovina može biti dimenzija koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za pismo.
 • Sekogram ili pošiljke za slepa lica podrazumevaju prepisku, literaturu u bilo kom obliku, uključujući zvučne zapise namenjene isključivo potrebama slepih ili slabovidih osoba, kao i opremu ili materijal svake vrste napravljene ili prilagođene u prevazilaženju problema slepila.
  Sekogram može biti mase do 7 kg i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za pismo.
  Sekogram u unutrašnjem poštanskom saobraćaju je oslobođen plaćanja svake poštarine.
 • Adresovana direktna pošta je pismonosna pošiljka koja sadrži identične reklamne, propagandne, marketinške i oglasne poruke koje se šalju velikom broju primalaca i nemaju karakter ličnog dopisivanja. Pošiljke adresovane direktne pošte mogu biti mase do 1 kg, dimenzija predviđenih za pismo i moraju biti adresovane na najmanje 100 različitih adresa po jednoj predaji. Računi, fakture, finansijska stanja, poslovna korespondencija, lična prepiska, izveštaji banaka ne smatraju se adresovanom direktnom poštom. Pošiljke adresovane direknte pošte primaju se od korisnika na osnovu ugovora.

Posebne usluge koje pošiljalac može zahtevati prilikom predaje pismonosnih pošiljaka

Pod posebnim uslugama podrazumevaju se usluge u okviru kojih pošiljalac prilikom predaje pošiljke zahteva poseban postupak sa pošiljkom u svim ili pojedinim fazama obavljanja poštanskih usluga. Pismonosne pošiljke sa zahtevanom posebnom uslugom su u većini slučajeva ujedno i registrovane poštanske pošiljke (sa registrovanim brojem prijema). Na svim registrovanim pismonosnim pošiljkama, pošiljalac je u obavezi da naznači svoju adresu, osim na pošiljkama na kojima je naznačeno „za konkurs”, „za licitaciju” i sl.

Najčešće zahtevane posebne usluge prilikom predaje pismonosnih pošiljaka su:

 • Preporučena pismonosna pošiljka je registrovana pošiljka, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu pošiljke, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema i koja se posebno evidentira u svim fazama obavljanja poštanskih usluga zahvaljujući bar kodu kojim se pošiljka oprema. Sve preporučene pošiljke moraju da imaju u levom gornjem uglu adresne strane, ispod adrese pošiljaoca (ukoliko se ona tu nalazi) bar kod nalepnicu sa oznakom „R“ i brojem pošiljke. Praćenje statusa preporučene pošiljke vrši se na osnovu prijemnog broja pošiljke na korporativnom sajtu u delu pod nazivom „Praćenje statusa pošiljke“ ili pozivanjem informativnog servisa Pošte Srbije na broj: 0700 100 300.
  Pošiljaocu se po posebnom zahtevu može dostaviti grupni elektronski izveštaj o statusima preporučenih pošiljaka.
  Sve pismonosne pošiljke (pismo, dopisnica, tiskovina, sekogram), osim adresovane direktne pošte u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, mogu se predati kao preporučene pošiljke. U preporučenim pošiljkama nije dozvoljeno slati novac, hartije od vrednosti i druge dragocene predmete.
 • Pismonosna pošiljka sa označenom vrednošću - vrednosno pismo je registrovana pismonosna pošiljka, osigurana do visine označene vrednosti od strane pošiljaoca. Označena vrednost, po pravilu, mora odgovarati stvarnoj vrednosti pošiljke, odnosno značaju pošiljke za pošiljaoca, ali je dozvoljeno označiti i deo te vrednosti. Koristite vrednosno pismo za slanje vrednih predmeta, dokumenata i hartija od vrednosti.
 • Otkupna pismonosna pošiljka (otkupno pismo) je registrovana poštanska pošiljka sa označenom vrednošću, koja se uručuje primaocu uz obaveznu prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca tog pisma.
 • Pismonosna pošiljka sa povratnicom je poštanska pošiljka za koju pošiljalac zahteva pisano potvrđenje uručenja, na obrascu „Povratnica“, koja se vraća i uručuje pošiljaocu kao neregistrovana pismonosna pošiljka. Kao pošiljke sa povratnicom mogu se predati preporučene pošiljke, pošiljke sa označenom vrednošću i pošiljke sa potvrđenim uručenjem.
 • Sudsko pismo je pismo koje sadrži sudska pismena i pismena u upravnom i prekršajnom postupku, kao što su pozivi, rešenja, odluke, zaključci i drugi službeni spisi koje šalju sudovi, javna tužilaštva, organi za prekršaje, vojne ustanove i drugi državni organi kada postupaju u navedenim postupcima. Sudska pisma su pismonosne pošiljke sa posebnom uslugom i predaju se, po pravilu, kao preporučene pošiljke sa povratnicom. Sudska pisma ne mogu biti adresovana na post-restant, izuzev u slučaju naloga suda, a uručuju se u skladu sa posebnim aktom Preduzeća kojim se uređuje uručenje tih pisama.
 • Pošiljka sa plaćenim odgovorom je pošiljka koja u sebi sadrži plaćeni odgovor koji može biti u formi pisma ili dopisnice.
  Masa plaćenog odgovora u unutrašnjem saobraćaju ne može biti veća od 250 g.
  Usluga je namenjena pravnim licima koja distribuiraju svoje kataloge, brošure, upitnike, ankete i drugi reklamni materijal na veliki broj različitih adresa, očekujući povratne odgovore. Povratni odgovor kao „Plaćeni odgovor“ pošta prima bez naplate poštarine, a korisnik koji je izvršio njihovu distribuciju plaća poštarinu samo za vraćene odgovore. Da bi koristili uslugu plaćenog odgovora, potrebno je da imate zaključen ugovor.
 • Pošiljka sa potvrđenim uručenjem je registrovano pismo u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema. Sve pošiljke sa potvrđenim uručenjem, u levom gornjem uglu adresne strane, ispod adrese pošiljaoca, ukoliko se ona tu nalazi, moraju da imaju nalepnicu „A“ sa brojem pošiljke. Ova pošiljka evidentira se samo u fazi prijema i fazi uručenja. Korisnik može zahevati ovu uslugu samo za pismo, uz mogućnost korišćenja posebnih usluga (Lično uručenje - LU, Povratnica - AR).
  U ovim pošiljkama nije dozvoljeno slati novac, hartije od vrednosti i druge dragocene predmete.
 • Pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu je posebna usluga koja podrazumeva uručenje pošiljke isključivo primaocu. U unutrašnjem poštanskom saobraćaju kao pošiljke sa ličnim uručenjem mogu se predati registrovane poštanske pošiljke.
  Pošiljke sa ličnim uručenjem primaocu moraju imati uočljivim slovima ispisanu oznaku „Lično“ ili nalepnicu sa istom oznakom, u levom gornjem uglu adresne strane.

Usluge po zahtevu pošiljaoca/primaoca i usluge po službenoj dužnosti koje se odnose na pismonosne usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Ponudu usluga Preduzeća upotpunjuju i usluge po zahtevu pošiljaoca, po zahtevu primaoca i po zahtevu pošiljaoca i primaoca.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • nadoslanje registrovane pošiljke, na novu adresu, osim za sudska pisma;
 • vraćanje pošiljke iz prijemne pošte, pre otpreme;
 • potraživanje registrovane pošiljke;
 • izdavanje naknadne potvrde o prijemu pošiljke;
 • pakovanje i adresovanje pošiljke, popunjavanje obrasca.

Usluge po zahtevu primaoca

 • nadoslanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisama, na novu adresu;
 • čuvanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisama, u pošti, van propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana;
 • korišćenje poštanskog pregratka;
 • ponovno dostavljanje poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Usluge po zahtevu pošiljaoca i primaoca

 • izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje registrovane pošiljke.

Usluge po službenoj dužnosti

Usluge u vezi s poštanskim pošiljkama koje Preduzeće obavlja bez zahteva pošiljaoca ili primaoca, kada su u pitanju pismonosne pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, su sledeće:

 • vraćanje neuručenih pošiljaka;
 • prijem i evidentiranje punomoći;
 • prepakovanje pošiljaka sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke;
 • čuvanje pošiljke radi isporuke (ležarina), saglasno utvrđenim rokovima;
 • prenos i uručenje pisma ili dopisnice za koje nije plaćena ili je nedovoljno plaćena poštarina;
 • vraćanje više naplaćene poštarine.

Pravilno adresovanje pismonosnih pošiljaka

Primeri pravilnog adresovanja poštanskih pošiljaka

»nazad na vrh

Rokovi

Pismonosne pošiljke se uručuju u sledećim rokovima:

 • dva radna dana na užem dostavnom području pošte,
 • tri radna dana na širem dostavnom području pošte i
 • pet radnih dana na najširem dostavnom području pošte.

U rokove za uručenje poštanskih pošiljaka ne računaju se: dan prijema pošiljke, dani kada pošta ne radi ili kada ne vrši dostavu odnosno isporuku pošiljaka i dani državnih i drugih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Podelu dostavnih područja, na kojima se obavlja univerzalna poštanska usluga, određuje Preduzeće, na način da se obuhvate sva naseljena mesta u Republici Srbiji. Ova podela je izvršena na:

 • uže dostavno područje, na kome se univerzalna poštanska usluga obavlja svaki radni dan, a ne manje od 5 (pet) dana u nedelji, osim u slučajevima državnih i drugih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji, više sile i ugroženosti zdravlja i sigurnosti zaposlenih;
 • šire dostavno područje na kome se univerzalna usluga obavlja najmanje dva puta nedeljno i
 • najšire dostavno područje na kome se univerzalna usluga obavlja najmanje jednom nedeljno.

»nazad na vrh

Cene

Kalkulator poštarine

Cenovnik pismonosnih usluga u unutrašnjem saobraćaju - pravna lica

Kompletan cenovnik poštanskih usluga i usluga novčanog poslovanja u unutrašnjem saobraćaju


»nazad na vrh

Kontakt

U zavisnosti od teritorije na kojoj se nalazite, za dodatne informacije o pismonosnim uslugama kontaktirajte odgovarajuću organizacionu celinu ili Funkciju usluga.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Sektor za pismonosne usluge

011 3718 131

Sektor za prodaju i marketing

011 3718 205
011 3718 220
011 3718 221
011 3718 208
www.posta.rs
usluge@posta.rs

»nazad na vrh