25. maj 2019.

Pismonosne usluge
– Unutrašnji saobraćaj – Građani

Javno preduzeće „Pošta Srbije”, kao javni poštanski operator, je davalac poštanskih usluga sa obavezom pružanja univerzalne poštanske usluge i ekskluzivnim pravom za obavljanje rezervisane poštanske uslugе. Rezervisane poštanske usluge, kada je reč o pismonosnim uslugama, obuhvataju prijem i/ili prenos i/ili uručenje svih pismonosnih pošiljaka mase do 100 grama i utvrđenim limitom do trostrukog iznosa poštarine za pismo prve stope mase i najbržeg stepena prenosa, kao i sudska pisma, bez obzira na limite.

Opis

Vrste pismonosnih usluga i njihove karakteristike

U pismonosne usluge, između ostalog, spadaju:

 • Pismo je svako pisano saopštenje u zatvorenom omotu (kovertu), kao i svaka druga pošiljka koja, u pogledu dimenzija i mase, odgovara uslovima za pismo, ukoliko i ne sadrži pisano saopštenje.
  Omot ili pakovanje pisma mora osigurati nepovredivost sadržine pošiljke u svim fazama obavljanja poštanskih usluga. Izuzetno, u otvorenom omotu se može primiti pismonosna pošiljka koja sadrži čestitku ili razglednicu.
  Pismo može biti mase do 2 kg i mora odgovarati sledećim dimenzijama: zbir dužine, širine i visine može biti najviše do 900 mm, s tim da najveća od te tri dimenzije može biti najviše 600 mm. Najmanje dimenzije pisma su 90x140 mm.
  Ako je pismo u obliku valjka, najveća dimenzija odgovara zbiru dužine i dva prečnika najviše do 1040 mm, s tim da najveća od tih dimenzija može biti do 900 mm. Najmanja dimenzija pisma u obliku valjka je da zbir dužine i dva prečnika mogu biti najmanje 170 mm, s tim da dužina pisma može biti najmanje 100 mm.
 • Dopisnica je otvorena pošiljka, bez omota (koverte), sa najvećom masom do 20 g.
  Izrađena je od tvrdog kartona ili papira u obliku pravougaonika i ne sme imati izbočene ili ispupčene delove.
  Najmanja dimenzija dopisnice je 90x140 mm, a najveća 120x235 mm.
  Dopisnicama se smatraju sve razglednice koje odgovaraju dimenzijama dopisnice.
  Dopisnice koje ne ispunjavaju navedene uslove smatraju se pismom u pogledu naplate poštarine.
 • Tiskovina ili štampana stvar je otvorena, pismonosna pošiljka koja sadrži knjige, novine i časopise i druge štampane sadržaje koji nemaju obležja ličnog dopisivanja i odštampane su u više istovetnih primeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu.
  Tiskovina može sadržati račun, porudžbenicu, otpremnicu, uplatnicu, magnetni medij, kompakt disk i sl. koji se odnose na sadržinu pošiljke i čine njen sastavni deo. Tiskovina može da sadrži posvetu.
  Tiskovine mogu biti mase do 5 kg u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za pismo.
 • Sekogram ili pošiljke za slepa lica podrazumevaju prepisku, literaturu u bilo kom obliku, uključujući zvučne zapise namenjene isključivo potrebama slepih ili slabovidih osoba, kao i opremu ili materijal svake vrste napravljene ili prilagođene u prevazilaženju problema slepila.
  Sekogram može biti mase do 7 kg i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za pismo.
  Sekogram u unutrašnjem poštanskom saobraćaju je oslobođen plaćanja poštarine.

Posebne usluge koje pošiljalac može zahtevati prilikom predaje pismonosnih pošiljaka

Pod posebnim uslugama podrazumevaju se usluge u okviru kojih pošiljalac prilikom predaje pošiljke zahteva poseban postupak sa pošiljkom u svim ili pojedinim fazama obavljanja poštanskih usluga. Pismonosne pošiljke sa zahtevanom posebnom uslugom su u većini slučajeva ujedno i registrovane poštanske pošiljke (sa registrovanim brojem prijema). Na svim registrovanim pismonosnim pošiljkama, pošiljalac je u obavezi da naznači svoju adresu, osim na pošiljkama na kojima je naznačeno „za konkurs”, „za licitaciju” i sl.

Najčešće zahtevane posebne usluge prilikom predaje pismonosnih pošiljaka su:

 • Preporučena pismonosna pošiljka je registrovana pošiljka, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu pošiljke, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema i koja se posebno evidentira u svim fazama obavljanja poštanskih usluga zahvaljujući bar kodu kojim se pošiljka oprema. Sve preporučene pošiljke moraju da imaju u levom gornjem uglu adresne strane, ispod adrese pošiljaoca (ukoliko se ona tu nalazi) bar kod nalepnicu sa oznakom „R“ i brojem pošiljke. Praćenje statusa preporučene pošiljke vrši se na osnovu prijemnog broja pošiljke na korporativnom sajtu u delu pod nazivom „Praćenje statusa pošiljke“ ili pozivanjem informativnog servisa Pošte Srbije na broj: 0700 100 300.
  Sve pismonosne pošiljke (pismo, dopisnica, tiskovina, sekogram), osim adresovane direktne pošte u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, mogu se predati kao preporučene pošiljke. U preporučenim pošiljkama nije dozvoljeno slati novac, hartije od vrednosti i druge dragocene predmete.
 • Pismonosna pošiljka sa označenom vrednošću - vrednosno pismo je registrovana pismonosna pošiljka, osigurana do visine označene vrednosti od strane pošiljaoca. Označena vrednost, po pravilu, mora odgovarati stvarnoj vrednosti pošiljke, odnosno značaju pošiljke za pošiljaoca, ali je dozvoljeno označiti i deo te vrednosti. Koristite vrednosno pismo za slanje vrednih predmeta, dokumenata i hartija od vrednosti.
 • Otkupna pismonosna pošiljka (otkupno pismo) je registrovana poštanska pošiljka sa označenom vrednošću, koja se uručuje primaocu uz obaveznu prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca tog pisma.
 • Pismonosna pošiljka sa povratnicom je poštanska pošiljka za koju pošiljalac zahteva pisano potvrđenje uručenja, na obrascu „Povratnica“, koja se vraća i uručuje pošiljaocu kao neregistrovana pismonosna pošiljka.Kao pošiljke sa povratnicom mogu se predati preporučene pošiljke, pošiljke sa označenom vrednošću i pošiljke sa potvrđenim uručenjem.
 • Pošiljka sa potvrđenim uručenjem je registrovano pismo u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema. Sve pošiljke sa potvrđenim uručenjem, u levom gornjem uglu adresne strane, ispod adrese pošiljaoca, ukoliko se ona tu nalazi, moraju da imaju nalepnicu „A“ sa brojem pošiljke. Ova pošiljka evidentira se samo u fazi prijema i fazi uručenja. Korisnik može zahevati ovu uslugu samo za pismo, uz mogućnost korišćenja posebnih usluga (Lično uručenje - LU, Povratnica - AR).
  U ovim pošiljkama nije dozvoljeno slati novac, hartije od vrednosti i druge dragocene predmete.
 • Pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu je posebna usluga koja podrazumeva uručenje pošiljke isključivo primaocu. U unutrašnjem poštanskom saobraćaju kao pošiljke sa ličnim uručenjem mogu se predati registrovane poštanske pošiljke.
  Pošiljke sa ličnim uručenjem primaocu moraju imati uočljivim slovima ispisanu oznaku „Lično“ ili nalepnicu sa istom oznakom, u levom gornjem uglu adresne strane.

Usluge po zahtevu pošiljaoca/primaoca i usluge po službenoj dužnosti koje se odnose na pismonosne usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Ponudu usluga Preduzeća upotpunjuju i usluge po zahtevu pošiljaoca, po zahtevu primaoca i po zahtevu pošiljaoca i primaoca.


Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • nadoslanje registrovane pošiljke, na novu adresu, osim za sudska pisma;
 • vraćanje pošiljke iz prijemne pošte, pre otpreme;
 • potraživanje registrovane pošiljke;
 • izdavanje naknadne potvrde o prijemu pošiljke;
 • pakovanje i adresovanje pošiljke, popunjavanje obrasca.

Usluge po zahtevu primaoca

 • čuvanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisma, u pošti van propisanih rokova, ali ne duže od 30 (trideset) dana;
 • nadoslanje pismonosnih pošiljaka, osim sudskih pisama, na novu adresu;
 • dostavljanje post restant pošiljke na adresu;
 • dostavljanje registrovanih poštanskih pošiljaka „Lično”;
 • korišćenje poštanskog pregratka;
 • ponovno dostavljanje poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Usluge po zahtevu pošiljaoca i primaoca

 • izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje registrovane pošiljke.

Usluge po službenoj dužnosti

Usluge u vezi s poštanskim pošiljkama koje Preduzeće obavlja bez zahteva pošiljaoca ili primaoca, kada su u pitanju pismonosne pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, su:

 • vraćanje neuručenih pošiljaka;
 • prijem i evidentiranje punomoći;
 • prepakovanje pošiljaka sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke;
 • čuvanje pošiljke radi isporuke (ležarina), saglasno utvrđenim rokovima;
 • prenos i uručenje pisma ili dopisnice za koje nije plaćena ili je nedovoljno plaćena poštarina;
 • vraćanje više naplaćene poštarine.

Pravilno adresovanje pismonosnih pošiljaka

Primeri pravilnog adresovanja poštanskih pošiljaka

»nazad na vrh

Rokovi

Pismonosne pošiljke se uručuju u sledećim rokovima:

 • dva radna dana na užem dostavnom području pošte;
 • tri radna dana na širem dostavnom području pošte i
 • pet radnih dana na najširem dostavnom području pošte.

U rokove za uručenje poštanskih pošiljaka ne računaju se: dan prijema pošiljke, dani kada pošta ne radi ili kada ne vrši dostavu odnosno isporuku pošiljaka i dani državnih i drugih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Podelu dostavnih područja na kojima se obavlja univerzalna poštanska usluga određuje Preduzeće, na način da se obuhvate sva naseljena mesta u Republici Srbiji. Ova podela je izvršena na:

 • uže dostavno područje, na kome se univerzalna poštanska usluga obavlja svaki radni dan, a ne manje od 5 (pet) dana u nedelji, osim u slučajevima državnih i drugih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji, više sile i ugroženosti zdravlja i sigurnosti zaposlenih;
 • šire dostavno područje na kome se univerzalna usluga obavlja najmanje dva puta nedeljno;
 • najšire dostavno područje na kome se univerzalna usluga obavlja najmanje jednom nedeljno.

»nazad na vrh

Uručenje

Detaljnije informacije o uručenju, odnosno o dostavi i isporuci pošiljaka za Vašu adresu možete videti ovde.

»nazad na vrh

Cene

Kalkulator poštarine

Cenovnik pismonosnih usluga u unutrašnjem saobraćaju

Cenovnik poštanskih usluga i usluga novčanog poslovanja u unutrašnjem saobraćaju


»nazad na vrh

Kontakt

U zavisnosti od teritorije na kojoj se nalazite, za dodatne informacije o pismonosnim uslugama kontaktirajte odgovarajuću organizacionu celinu ili Funkciju usluga.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Sektor za pismonosne usluge

011 3718 131

Sektor za prodaju i marketing

011 3718 210
011 3718 220
011 3718 221
011 3718 208
www.posta.rs
usluge@posta.rs

»nazad na vrh

Najčešća pitanja

 1. Da li registrovane pismonosne pošiljke mogu da se prate elektronskim putem?
  Da, elektronskim putem mogu da se prate registrovane pismonosne pošiljke: vrednosno pismo i preporučena pošiljka. Sistem za elektronsko praćenje i lociranje poštanskih pošiljaka, omogućava korisniku poštanskih usluga da za određene vrste registrovanih poštanskih pošiljaka, za koje je predviđena ovakva vrsta usluge, dobije informaciju o njihovom statusu putem Call centra na broj 0700 100 300 i na zvaničnom sajtu Preduzeća.
 2. Koja je razlika između preporučene pošiljke i pošiljke sa potvrđenim uručenjem?
  Preporučena pošiljka omogućava dodatni kvalitet u pogledu većeg stepena bezbednosti pismonosnih pošiljaka. Takva pošiljka ima bar kod, koji omogućava elektronsko evidentiranje u svim fazama tehnološkog procesa i praćenje statusa pošiljke. Za razliku od preporučene pošiljke, pošiljka sa potvrđenim uručenjem evidentira se samo u fazi prijema i uručenja i ne može se pratiti elektronskim putem.
 3. Na koji način može da se prati preporučena pošiljka?
  Praćenje statusa preporučene pošiljke, vrši se posredstvom Track&Trace sistema, i to na na osnovu prijemnog broja, odnosno bar koda preporučene pošiljke. Informacija o statusu preporučene pošiljke može se dobiti pozivanjem Informativnog servisa 0700 100 300 ili na korporativnom sajtu www.posta.rs, u delu pod nazivom „Praćenje statusa pošiljke“.
 4. Kada će biti uručena pošiljka sa potvrđenim uručenjem?
  Rokovi prenosa za pošiljku sa potvrđenim uručenjem su isti kao i za ostale pismonosne usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju: za uže dostavno područje, odnosno gradska područja rok uručenja je 2 radna dana, pri čemu se preko 80% uruči već narednog radnog dana.
 5. Koje isprave služe za dokazivanje identiteta?
  U slučajevima postojanja obaveze dokazivanja identiteta, korisnik poštanskih usluga svoj identitet dokazuje važećom ličnom ispravom, a to su:
  • lična karta;
  • pasoš;
  • izbeglička legitimacija;
  • druge isprave izdate od nadležnog državnog organa o kojima se vodi službena evidencija i sadrže fotografiju, registarski broj isprave i lične podatke (ime i prezime, datum i mesto rođenja i jedinstveni matični broj građana);
  • strana putna isprava, nacionalna lična karta stranih državljana, putna isprava za strance i lična karta za strance izdata od nadležnog organa u Republici, kao i druge isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet njenog nosioca - stranog državljanina, koje sadrže fotografiju.
  Izuzetno, kao dokaz identiteta može poslužiti i izjava svedoka, uz potpis pored potpisa primaoca, uz obavezu unošenja podataka iz lične isprave na osnovu koje je utvrđen identitet svedoka.
 6. Kako se pravilno adresuje pošiljka?
  Poštanska pošiljka može imati samo jednu adresu pošiljaoca i jednu adresu primaoca.
  Na adresnoj strani svake pošiljke mora biti čitko i jasno ispisana adresa primaoca, koja sadrži sve podatke za brzu i tačnu otpremu i uručenje.
  Podaci u adresi pošiljke moraju biti naznačeni jedan ispod drugoga i to sledećim redom:
  • titula, ime i prezime ili naziv primaoca;
  • ulica i broj, podbroj, broj stana ili broj poštanskog pregratka ili broj i naziv vojne pošte ili oznaka „post restant“/„poste restante“/;
  • naziv naseljenog mesta (odredišta),
  • poštanski broj i naziv odredišne pošte;
  • poštanski adresni kod (PAK). Za pošiljke koje su adresovane na „post restant“, poštanski pregradak ili na vojnu poštu, pošiljalac nije u obavezi da navede poštanski adresni kod (PAK) odredišne pošte;
  • naziv odredišne zemlje, u međunarodnom poštanskom saobraćaju.
  Najmanje desna polovina adresne strane pošiljke je namenjena za adresu primaoca, poštanske marke, otiske za frankiranje i žigosanje ili za nalepnice koje ih zamenjuju. Adresa primaoca mora biti paralelna sa dužom stranom pošiljke. Za pošiljke koje glase na primaoca koji je podstanar, na adresi, pored imena i prezimena primaoca, ispisuje se i ime i prezime stanodavca. U unutrašnjem poštanskom saobraćaju, adresa primaoca se ispisuje na srpskom jeziku, ćirilicom ili latinicom i arapskim brojevima. U međunarodnom poštanskom saobraćaju, adresa primaoca se ispisuje latinicom i arapskim brojevima, s tim da adresa može biti ispisana i pismom odredišne zemlje, uz uslov da se naziv odredišne zemlje mora ispisati i latinicom.
 7. Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?
  • opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi, druge poštanske pošiljke i dr.;
  • opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom;
  • žive životinje, osim životinja čiji je prenos određen posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga
  • drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.
 8. Kako se vrši pakovanje i zatvaranje pošiljaka?
  Pod pakovanjem se podrazumeva stavljanje sadržine pošiljke u odgovarajući omot, radi obezbeđenja te sadržine. Pakovanje mora odgovarati vrsti, prirodi, sadržini, obliku, veličini, masi i vrednosti pošiljke.
  Pošiljalac je u obavezi da upakuje pošiljku tako da zaštiti njen sadržaj, zaposlene koji obavljaju preradu pošiljaka, druge pošiljke i poštansku opremu.
  Sve pošiljke moraju biti upakovane, osim onih kojima zbog njihove sadržine, pakovanje nije potrebno (sanduk, bure, komadi drveta i sl.).
  Pošiljalac je dužan da svaku pošiljku čiji oblik to dozvoljava, odnosno čija ambalaža ne obezbeđuje punu sigurnost sadržaja pošiljke u fazama obavljanja poštanskih usluga, poveže unakrsno kanapom, čija jačina odgovara masi pošiljke.
  U slučaju da pošiljalac predaje pošiljku koja ne ispunjava uslove u pogledu pakovanja i zatvaranja, dužan je da nepravilnosti otkloni, a u suprotnom zaposleni odbija prijem iste.
 9. Gde mogu da predam poštansku pošiljku?
  Prijem pošiljaka se vrši:
  • u poštama (za sve vrste poštanskih pošiljaka);
  • putem poštanskih i zbirnih poštanskih sandučića (primaju se samo neregistrovane pismonosne pošiljke) i
  • na adresi pošiljaoca (primaju se one vrste pošiljaka čiji je prijem Preduzeće propisalo posebnim aktom, a po zaključenom ugovoru sa korisnikom).
 10. Kako se vrši uručenje pošiljaka?
  Pod uručenjem poštanskih pošiljaka podrazumeva se predaja pošiljaka primaocu ili ovlašćenom licu na označenoj adresi (dostava), odnosno predaja pošiljaka primaocu ili ovlašćenom licu u prostorijama pošte (isporuka), putem kućnog ili zbirnog sandučića i sl. Neregistrovane pismonosne pošiljke mogu se uručivati ubacivanjem u kućne sandučiće, a registrovane pismonosne pošiljke uručuju se uz potvrđenje prijema potpisom primaoca/ovlašćenog lica na odgovarajućem poštanskom dokumentu. U slučaju neuspele dostave registrovane pismonosne pošiljke, primaocu se ostavlja izveštaj o prispeću pošiljke sa obaveštenjem u kojoj pošti i u kom roku pošiljku može podići.
 11. U kom roku se čuvaju poštanske pošiljke u pošti?
  Poštanske pošiljke čuvaju se u pošti:
  • 10 (deset) dana - za primaoce na širem i najširem dostavnom području pošte
  • 15 ( petnaest) dana - za pakete iz međunarodnog saobraćaja za primaoce na užem ili širem dostavnom području
  • 30 (trideset) dana - za pošiljke adresovane na post restant,za pakete iz međunarodnog saobraćaja za primaoce na najširem dostavnom području;
  • 24 sata - ako pošiljka sadrži žive životinje;
  • 5 (pet) radnih dana - za primaoce koji se nalaze na užem dostavnom području pošte;
  • 5 (pet) radnih dana - za primaoce koji koriste poštanski pregradak.
  Rokovi za čuvanje poštanskih pošiljaka teku od narednog dana od dana ostavljanja izveštaja o prispeću pošiljaka, odnosno od dana prispeća za pošiljke koje glase na post restant i korisnike poštanskih pregradaka.
 12. Da li mogu da vratim pošiljku koja mi je pogrešno uručena?
  Pošta mora da primi natrag pogrešno uručene pošiljke. Za te pošiljke, Preduzeće vraća licu koje je pošiljku primilo celokupni iznos koje je eventualno naplatilo od njega prilikom uručenja. Pogrešno uručene pošiljke, pošta je dužna da primi iako su otvorene. Za vraćene otvorene pošiljke, pošta sačinjava zapisnik o neispravnosti pošiljke. Zaposleni u Preduzeću može na terenu primiti već uručene pošiljke na adresi primaoca samo ako su bile pogrešno uručene i ako se vraćaju neotvorene.
 13. Koji su rokovi i koji je postupak za podnošenje reklamacije u pošti?
  Korisnik može Preduzeću podneti reklamaciju i to:
  • za neuručenje pošiljke ili prekoračenje roka za prenos i njeno uručenje, u roku od šest meseci, računajuću rok od narednog dana od dana prijema pošiljke;
  • za oštećenje ili umanjenje sadržaja registrovane pošiljke, odmah prilikom uručenja pošiljke ili najkasnije narednog radnog dana po uručenju i
  • za neizvršenje usluge ili delimično izvršenje usluge, kao i za više naplaćenu poštarinu, u roku od šest meseci, računajuću rok od narednog dana od dana zahtevanja usluge.
  Kada se reklamacija odnosi na registrovane pošiljke, pošiljalac ili ovlašćeno lice pokreće potražni postupak u bilo kojoj pošti. Na osnovu uvidа u potvrdu o prijemu pošiljke koju je pošiljalac u obavezi da podnese na uvid i podataka koje daje u razgovoru sa zaposlenim, zaposleni u pošti aplikativno popunjava obrazac „Potražnica“, koji potom štampa, podnosi korisniku na uvid, radi utvrđivanja tačnosti unetih podataka i koji korisnik potpisuje, kada je saglasan sa unetim podacima. Za neregistrovane pošiljke nije moguće pokrenuti potražni postupak.
  Preduzeće je u obavezi da se o osnovanosti reklamacije u unutrašnjem poštanskom saobraćaju izjasni u roku od 30 (trideset) dana od dana njenog podnošenja.
 14. Koje su nadoknade za izgubljene pismonosne pošiljke i prekoračenje rokova uručenja?
  Ako je utvrđena odgovornost Preduzeća, korisnik ili ovlašćeno lice ima pravo na isplatu naknade štete u sledećim slučajevima:
  • za gubitak ili potpuno oštećenje registrovane pošiljke bez označene vrednosti – desetostruki iznos naplaćene poštarine za tu pošiljku. Ako je u pitanju pošiljka za koju je ugovoreno da primalac plati poštarinu – iznos naknade se umanjuje za poštarinu, koja nije naplaćena;
  • za gubitak ili potpuno oštećenje pošiljke sa označenom vrednošću – iznos označen na pošiljci uvećan za naplaćenu poštarinu po vrednosti i desetostruki iznos plaćene poštarine za tu pošiljku, izuzimajući poštarinu po vrednosti. Ako je u pitanju pošiljka za koju je ugovoreno da primalac plati poštarinu – iznos naknade se umanjuje za poštarinu, koja nije naplaćena;
  • za prekoračenje roka za prenos i uručenje registrovane pošiljke bez označene vrednosti – petostruki iznos plaćene poštarine za tu pošiljku;
  • za prekoračenje roka za prenos i uručenje pošiljke sa označenom vrednošću - petostruki iznos naplaćene poštarine za tu pošiljku, izuzimajući poštarinu po vrednosti;
  • za oštećenje ili umanjenje sadržaja registrovane pošiljke – iznos u visini utvrđenog ili procenjenog dela oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, ali ne veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke;
  • za neizvršenje usluge ili delimično izvršenje usluge – petostruki iznos plaćene poštarine uvećan za jednostruki iznos eventualno naplaćene povratne poštarine;
  • za više naplaćenu poštarinu - iznos više naplaćene poštarine.
  Korisniku se vraća i naplaćena poštarina za reklamacioni postupak.
  Ako korisnik ostvari pravo na naknadu štete, Preduzeće je u obavezi da isplati tu naknadu u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahteva.
  Preduzeće ne odgovara za gubitak, orobljenje ili oštećenje pošiljke sa označenom vrednošću kada se utvrdi da je lažno označena viša vrednost od stvarne vrednosti sadržine pošiljke.

»nazad na vrh