25. maj 2019.

Pismonosne usluge
– Međunarodni saobraćaj – Pravna lica

Pošta Srbije, kao aktivan učesnik međunarodnog poštanskog saobraćaja, razvija odnose sa velikim brojem ovlašćenih poštanskih operatora širom sveta, trudeći se da Vaše pošiljke stignu na vreme, u predviđenim rokovima.

Ukoliko pismonosne pošiljke sadrže carinsku robu obavezno se otpremaju pošti carinjenja radi podnošenja na carinski pregled. U pošti se ove pošiljke predaju otvorene i mogu se primiti isključivo kao registrovane pismonosne pošiljke.

Pravno lice može poslati u pismonosnim pošiljkama uzorke i reklamni materijal kao i robu komercijalnog karaktera. U tom slučaju pošiljalac popunjava propisan broj primeraka obrasca „Carinska deklaracija“ (CN 23) i obrazac „Carinska deklaracija“ (CN 22).

Uz pošiljke koje sadrže reklamni materijal i uzorke, pošiljalac, pravno lice, predaje i Izjavu za izvoz reklamnog materijala i uzoraka kojoj se prilaže profaktura ili neka druga komercijalna, službena ili knjigovodstvena isprava. Ove pošiljke pravno lice može predati u svim poštama.

Ukoliko pošiljalac pravno lice ili ovlašćeni predstavnik predaje pošiljke koje sadrže robu komercijalnog karaktera obavezan je da, u skladu sa carinskim propisima, za svaku pošiljku popuni i preda Jedinstvenu carinsku ispravu (JCI).

 1. Poštanske pošiljke koje predaju pravna lica koja zahtevaju da ih Pošta zastupa u carinskom postupku (PostSped), primaju se u svim poštama.
 2. Pošiljke koje predaju pravna lica uz JCI, po izvršenom carinskom postupku, primaju se u svim poštama istog dana kada je i obavljen carinski postupak.
 3. Pismonosne pošiljke koje predaju pravna lica, i predaju se uz JCI radi sprovođenja carinskog postupka, primaju se isključivo u poštama carinjenja.

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu sadrže isključivo:

 • pisano saopštenje;
 • javne isprave, trgovačku korespondenciju, poslovne knjige ili robnu, pravnu i finansijsku dokumentaciju;
 • čekove, menice, obveznice, akcije, štedne knjižice, platne kartice koje glase na ime i druge hartije od vrednosti;
 • knjige, novine i časopise čiji su pošiljaoci fizička lica;
 • štampani materijal iz oblasti kulture, prosvete i nauke ili dokumentaciju koja se šalje u skladu sa međunarodnim sporazumima;
 • dokumentaciju u vezi sa međunarodnim konkursima i licitacijama;
 • televizijske, filmske ili na drugi način snimljene vesti, kao i slike i programske priloge za indirektnu emisiju preko sredstava javnog informisanja;
 • do dve kartice za mobilne telefone;
 • do dva originalna optička diska (CD, DVD i slično).

sakrij tekst

Prilikom slanja pošiljaka u inostranstvo, bitno je da se informišete da li su artikli koje želite da pošaljete zabranjeni za uvoz u odredišnu ili transport kroz tranzitnu zemlju.
Pogledajte ovde spisak zabranjenih i uslovno prihvatljivih artikala za uvoz u, odnosno tranzit kroz određenu zemlju sveta.

Opis

Javno preduzeće „Pošta Srbije”, kao javni poštanski operator, je davalac poštanskih usluga, sa obavezom pružanja univerzalnih poštanskih usluga i ekskluzivnim pravom za obavljanje rezervisanih poštanskih usluga. Rezervisane poštanske usluge, kada je reč o pismonosnim uslugama, obuhvataju prijem i/ili prenos i/ili uručenje svih pismonosnih pošiljaka mase do 100 grama i utvrđenim limitom do trostrukog iznosa poštarine za pismo prve stope mase i najbržeg stepena prenosa.

Vrste pismonosnih usluga i njihove karakteristike

 • Pismo je svako pisano saopštenje u zatvorenom omotu (kovertu), kao i svaka druga pošiljka koja, u pogledu dimenzija i mase, odgovara uslovima za pismo, ukoliko i ne sadrži pisano saopštenje.
  Omot ili pakovanje pisma mora osigurati nepovredivost sadržine pošiljke u svim fazama obavljanja poštanskih usluga. Izuzetno, u otvorenom omotu se može primiti pismonosna pošiljka koja sadrži čestitku ili razglednicu. Pismo može biti mase do 2 kg i mora odgovarati sledećim dimenzijama: zbir dužine, širine i visine može biti najviše do 900 mm, s tim da najveća od te tri dimenzije može biti najviše 600 mm. Najmanje dimenzije pisma su 90x140 mm.
  Ako je pismo u obliku valjka, najveća dimenzija odgovara zbiru dužine i dva prečnika najviše do 1040 mm, s tim da najveća od tih dimenzija može biti do 900 mm. Najmanja dimenzija pisma u obliku valjka je da zbir dužine i dva prečnika mogu biti najmanje 170 mm, s tim da dužina pisma može biti najmanje 100 mm.
 • Dopisnica je otvorena pošiljka, bez omota (koverte), sa najvećom masom do 20 g. Izrađena je od tvrdog kartona ili papira u obliku pravougaonika i ne sme imati izbočene ili ispupčene delove.
  Najmanja dimenzija dopisnice je 90x140 mm, a najveća 120x235 mm.
  Dopisnicama se smatraju sve razglednice koje odgovaraju dimenzijama dopisnice.
  Dopisnice koje ne ispunjavaju navedene uslove smatraju se pismom u pogledu naplate poštarine.
 • Tiskovina ili štampana stvar je otvorena, pismonosna pošiljka koja sadrži knjige, novine i časopise i druge štampane sadržaje koji nemaju obležja ličnog dopisivanja i odštampane su u više istovetnih primeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu.
  Tiskovina može sadržati račun, porudžbenicu, otpremnicu, uplatnicu, magnetni medij, kompakt disk i sl. koji se odnose na sadržinu pošiljke i čine njen sastavni deo. Tiskovina može da sadrži posvetu.
  Tiskovine u međunarodnom poštanskom saobraćaju mogu biti mase do 2 kg, a izuzetno mase do 5 kg, pod uslovom da poštanski operator odredišne zemlje prihvata pošiljke te mase.
  Tiskovina može biti dimenzija koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za pismo.
  M vreća je pismonosna pošiljka u međunarodnom saobraćaju koju isti pošiljalac šalje istom primaocu i sadrži tiskovine.
  Najmanja masa „M“ vreće iznosi 2 kg, a najveća 30 kg. Naziv primaoca mora biti napisan na adresnici napravljenoj od kartona ili odgovarajućeg materijala dimenzija 90x140 mm. Na svakom omotu tiskovina koje su stavljene u posebnu vreću, označava se adresa primaoca kao na adresnici. Pošiljalac je dužan da zaposlenom u pošti omogući uvid u sadržaj vreće.
 • Sekogram ili pošiljke za slepa lica podrazumevaju prepisku, literaturu u bilo kom obliku, uključujući zvučne zapise namenjene isključivo potrebama slepih ili slabovidih osoba, kao i opremu ili materijal svake vrste napravljene ili prilagođene u prevazilaženju problema slepila.
  Sekogram može biti mase do 7 kg i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama predviđenim za pismo.
  Sekogram, kako i u unutrašnjem, tako i u međunarodnom poštanskom saobraćaju je oslobođen plaćanja svake poštarine, izuzev poštarine za posebnu uslugu - avionska pošiljka.

Posebne usluge kod pismonosnih pošiljaka

Najčešće zahtevane posebne usluge prilikom predaje pismonosnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju su:

 • Preporučena pismonosna pošiljka je registrovana pošiljka, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu pošiljke, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema i koja se posebno evidentira u svim fazama obavljanja poštanskih usluga zahvaljujući bar kodu kojim se pošiljka oprema. Sve preporučene pošiljke moraju da imaju u levom gornjem uglu adresne strane, ispod adrese pošiljaoca (ukoliko se ona tu nalazi) bar kod nalepnicu sa oznakom „R“ i brojem pošiljke. Praćenje statusa preporučene pošiljke vrši se na osnovu prijemnog broja pošiljke na korporativnom sajtu u delu pod nazivom „Praćenje statusa pošiljke“ ili pozivanjem informativnog servisa Pošte Srbije na broj: 0700 100 300. Sve pismonosne pošiljke (pismo, dopisnica, tiskovina, sekogram), mogu se predati kao preporučene pošiljke. U preporučenim pošiljkama nije dozvoljeno slati novac, hartije od vrednosti i druge dragocene predmete.
 • Vrednosno pismo je zatvorena pismonosna pošiljka sa registrovanim brojem prijema i označenom vrednošću za koju Vam se, prilikom prijema u pošti, izdaje potvrda o prijemu pošiljke, a prilikom uručenja primalac potvrđuje prijem pošiljke. Označena vrednost mora odgovarati stvarnoj vrednosti sadržaja pošiljke. Koristite vrednosno pismo za slanje vrednih predmeta i važne dokumentacije. Vrednosno pismo u međunarodnom poštanskom saobraćaju, može se primati samo za one zemlje koje tu uslugu prihvataju, pod uslovima propisanim aktima Svetskog poštanskog saveza.
 • Pošiljka sa povratnicom je pošiljka za koju pošiljalac zahteva potvrđenje uručenja na posebnom obrascu "Povratnica", kojа se zatim vraća i uručuje pošiljaocu kao neregistrovana pismonosna pošiljka. Kao pošiljke sa povratnicom mogu se predati sve poštanske pošiljke za koje se izdaje potvrda o prijemu pošiljke.
 • Avionska pošiljka je poštanska pošiljka za koju pošiljalac, prilikom predaje, zahteva da se otpremi avionom. Kao avionske pošiljke, u skladu sa aktima Svetskog poštanskog saveza uvek se predaju preporučene pošiljke i vrednosna pisma. Sve ostale pismonosne pošiljke mogu se predati kao avionske pošiljke i time se korisnicima poštanskih usluga omogućava prednost u prenosu i uručenju tih pošiljaka u odredišnoj zemlji.
 • Pošiljka sa plaćenim odgovorom podrazumeva pošiljku koja u sebi sadrži plaćeni odgovor. Plaćeni odgovor je pismonosna pošiljka (pismo ili dopisnica) za koju pošiljalac ne plaća poštarinu i koja u međunarodnom poštanskom saobraćaju nosi oznaku „IBRS/CCRI“. Plaćeni odgovor je namenjen korisnicima -pravnim licima, koji distribuiraju svoje kataloge, brošure, upitnike, ankete i drugi reklamni materijal na veliki broj različitih adresa, očekujući odgovore.
 • Usluga grupnog rukovanja – „Consignment“ je usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju, koja nudi mоgućnost grupne otpreme većeg broja pošiljaka, upućenih od istog pošiljaoca za jednog ili više primalaca. Uslovi za obavljanje ove usluge uređuju se bilateralnim sporazumom između Preduzeća i zainteresovanih poštanskih operatora imenovanih od strane države članice Svetskog poštanskog saveza, a u skladu sa aktima Svetskog poštanskog saveza.

Usluge po zahtevu pošiljaoca/primaoca i usluge po službenoj dužnosti koje se odnose na pismonosne usluge u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Ponudu usluga Preduzeća upotpunjuju i usluge: po zahtevu pošiljaoca, po zahtevu primaoca i po zahtevu pošiljaoca i primaoca


Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • vraćanje pošiljke iz prijemne pošte, pre otpreme;
 • potraživanje registrovane pošiljke;
 • izdavanje naknadne potvrde o prijemu pošiljke;
 • pakovanje i adresovanje pošiljke, popunjavanje obrasca;
 • nadoslanje registrovane pošiljke na novu adresu, osim za sudska pisma;
 • izmena adrese za pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Usluge po zahtevu primaoca

 • nadoslanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisama, na novu adresu;
 • korišćenje poštanskog pregratka;
 • ponovno dostavljanje poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju;
 • čuvanje poštanskih pošiljaka u pošti, osim sudskih pisama, van propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana.

Usluge po zahtevu pošiljaoca i primaoca

 • izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje registrovane pošiljke.

Usluge po službenoj dužnosti

Usluge u vezi s poštanskim pošiljkama koje Preduzeće obavlja bez zahteva pošiljaoca ili primaoca, kada su u pitanju pismonosne pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju, su sledeće:

 • vraćanje neuručenih pošiljaka;
 • prijem i evidentiranje punomoći;
 • prepakovanje pošiljaka sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke;
 • čuvanje pošiljke radi isporuke (ležarina), saglasno utvrđenim rokovima;
 • podnošenje pošiljaka na žigovinu ili kontrolu nadležnom organu;
 • prenos i uručenje pisma ili dopisnice za koje nije plaćena ili je nedovoljno plaćena poštarina;
 • vraćanje više naplaćene poštarine;
 • podnošenje pošiljaka na carinski pregled u izvozu i uvozu;
 • obaveštavanje primaoca ili pošiljaoca pošiljke da podnese potrebna ili nedostajuća dokumenta za carinski pregled.

Pravilno adresovanje pismonosnih pošiljaka

Primeri pravilnog adresovanja poštanskih pošiljaka

Standardi dostave prioritetnih pismonosnih pošiljaka

Rokovi prenosa pismonosnih pošiljaka


»nazad na vrh

Cene

Kalkulator poštarine

Cenovnik pismonosnih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju - pravna lica

Kompletan cenovnik usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju


»nazad na vrh

Kontakt

U zavisnosti od teritorije na kojoj se nalazite, za dodatne informacije o pismonosnim uslugama kontaktirajte odgovarajuću organizacionu celinu ili Funkciju usluga.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Sektor za pismonosne usluge

011 3718 131

Sektor za prodaju i marketing

011 3718 210
011 3718 220
011 3718 221
011 3718 206
www.posta.rs
usluge@posta.rs

»nazad na vrh