25. maj 2019.

Paketske usluge
– Unutrašnji saobraćaj – Pravna lica

Paketske usluge predstavljaju jedan od osnovnih servisa Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, namenjen kako fizičkim, tako i pravnim licima koja žele da na siguran i ekonomičan način pošalju robu i različite predmete primaocima u zemlji i inostranstvu.
Paketske usluge su usluge prenosa zatvorenih pošiljaka (paketa), sa označenom vrednošću i registrovanim brojem prijema koje, po pravilu, sadrže robu i druge predmete. Prenos paketskih pošiljaka vrši se u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju.
Za pravna lica, odnosno biznis korisnike naročito su interesntne posebne i usluge po zahtevu, koje upotpunjuju komfor i kvalitet paketskog servisa Pošte Srbije. Takođe, paketski servis Pošte Srbije u ponudi ima i usluge po ugovorenim uslovima i to: Biznis paket i Poštansko logistički paket.

Opis

Uslovi za slanje paketskih pošiljaka

Masa: U poštama se primaju paketi mase do 31,5kg u unutrašnjem saobraćaju.

Vrednost: Vrednost paketa mora biti označena na obrascu "Paketska adresnica", koji se ulaže u samolepljivi džep na adresnoj strani i prati paket od prijema do uručenja.

Dimenzije: Najmanje dimenzije adresne strane su 90mm * 140mm. Zbir dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 3000mm, s tim da najveća dimenzija može biti do 1500mm, izuzev ako je u pitanju glomazan paket. Glomazan paket je svaki paket čije dimenzije prelaze navedene dimenzije, kao i onaj koji se zbog svog oblika ili strukture ne može složiti i prenositi sa ostalim paketima. Svaki glomazan paket mora se primiti sa posebnom uslugom "Izdvojena pošiljka“.

Adresovanje: Svaki paket mora da sadrži pune adrese pošiljaoca i primaoca. Adrese pošiljaoca i primaoca ispisuju se na obrascu Paketska adresnica.

Zabranjeni sadržaji: Preduzeće ne može vršiti prijem i prenos paketa koji sadrže eksplozivne i lako zapaljive materijale, opojne droge, žive životinje, metalni novac, novčanice, bilo kakve hartije od vrednosti koje glase na donosioca, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, nakit, drago kamenje i druge dragocene predmete, kao i prepisku koja se razmenjuje između lica koja nisu pošiljalac ili primalac ili lica koja sa njim stanuju, izuzimajući arhivski materijal. Zabranjeno je slati i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen propisima.

Pakovanje: Pakovanje paketa mora da odgovara masi, obliku, sadržaju, veličini i označenoj vrednosti pošiljke. Pošiljalac je odgovoran za pravilno pakovanje sadržine i zatvaranje paketa. Pošiljalac je dužan da adekvatnim pakovanjem zaštiti sadržaj od oštećenja. Paket se može upakovati u omot, kutiju, sanduk ili vreću i, ukoliko to oblik paketa dozvoljava, unakrsno povezati kanapom odgovarajuće jačine. Za pakete koji sadrže lomljive materije, tečnosti, praškove, topive materije, definisani su posebni propisi u pogledu pakovanja.

Posebne paketske usluge

Posebne paketske usluge su usluge čijim izborom, prilikom predaje u pošti, možete zahtevati poseban postupak sa paketima u toku njihovog prenosa.

 • Otkupni paket je usluga kojom pošiljalac zahtava uručenje paketa primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u svoju korist. Posebna usluga "otkupna pošiljka", kao i vrsta otkupnog dokumenta, označava se na obrascu Paketska adresnica.
 • Paket sa povratnicom je pošiljka čije uručenje primalac potvrđuje na delu obrasca Paketske adresnice - "Povratnica", koji se zatim vraća i uručuje pošiljaocu.
 • Izdvojeni paket je usluga koja Vam omogućava da zaštitite od oštećenja paket čiji sadržaj zahteva posebnu pažnju u prenosu. Ovakav paket obavezno nosi oznaku "Lomljivo", "Staklo" i dr.
 • Paket sa ličnim uručenjem primaocu je posebna usluga, kojom možete zahtevati uručenje paketa isključivo primaocu i nosi oznaku "Lično".

Paketske usluge

Kao pošiljalac, odnosno kao primalac paketa, a prema Vašim potrebama, možete koristiti neki od naših dopunskih servisa.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Nadoslanje paketa na novu adresu
 • Vraćanje paketa iz prijemne pošte pre otpreme
 • Potraživanje paketa
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu paketa
 • Izdavanje naknadne potvrde ili overene fotokopije o uručenju paketa
 • Pakovanje i adresovanje paketa i popunjavanje obrazaca

Usluge po zahtevu primaoca

 • Čuvanje paketa u pošti do 30 dana
 • Ponovna dostava paketa
 • Nadoslanje paketa na novu adresu
 • Korišćenje poštanskog pregradka
 • Dostava „post-restant“ paketa na adresu primaoca
 • Dostavljanje paketa lično primaocu
 • Izdavanje naknadne potvrde ili overene fotokopije o uručenju paketa

¹ "Post restant" je adresa koja podrazumeva uručenje paketa na šalterima pošta.

Usluge po službenoj dužnosti

 • Čuvanje paketa radi isporuke - ležarina
 • Prepakivanje sadržaja paketa sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje Zapisnika o neispravnosti pošiljke
 • Vraćanje neuručenog paketa (naplaćuje se povratna poštarina)
 • Prijem i evidentiranje punomoći

Usluge dodate vrednosti

 • SMS obaveštenje

Pravilno adresovanje paketskih pošiljaka

»nazad na vrh

Rokovi

Paketi će biti uručeni u sledećim rokovima:

 • dva radna dana na užem dostavnom području pošte;
 • tri radna dana na širem dostavnom području pošte;
 • pet radnih dana na najširem dostavnom području pošte.

U rokove prenosa i uručenja paketa ne računaju se: dan prijema paketa, dani kada pošta ne radi ili kada ne vrši dostavu odnosno isporuku paketa i dani državnih, verskih i drugih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

»nazad na vrh

Cene

Cenovnik paketskih usluga u unutrašnjem saobraćaju - pravna lica

Kompletan cenovnik poštanskih usluga i usluga novčanog poslovanja u unutrašnjem saobraćaju


»nazad na vrh

Kontakt

Za dodatne informacije o paketskim uslugama kontaktirajte odgovarajuću organizacionu celinu u Funkciji usluga.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Pozivni centar:

0700 100 300 (po ceni lokalnog poziva)

Post ekspres - call centar:

011 3607 607
0800 100 808
www.posta.rs
sskep@ptt.rs
paketskeusluge@jp.ptt.rs

»nazad na vrh

Najčešća pitanja

  Pakovanje

 1. Da li se paket predaje otvoren?
  Paket se u unutrašnjem saobraćaju predaje zatvoren.
 2. Na koji način mogu upakovati paket?
  Paket možete upakovati u sopstvenu ambalažu (omot, kutiju, sanduk ili vreću) ili u originalnu paketsku ambalažu, opšte i posebne namene, različitih oblika i dimenzija, kupljenu u poštama.
 3. Da li pakujete pakete?
  U ponudi usluga Pošte Srbije postoji i usluga pakovanja pošiljaka, odnosno paketa, koja se pruža u određenim poštama.
 4. Da li imate ambalažu za flašu?
  Da, u poštama možete kupiti paketsku ambalažu za posebne namene, napravljenu od troslojnog kartona, predviđenu za pakovanje boca, projekata, slika, kalendara.
 5. Kojih dimenzija može biti paket?
  Paket mora da odgovara sledećim dimanzijama:
  zbir dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 3.000mm, s tim što najveća dimenzija može biti 1.500mm. Najmanja dimenzija adresne strane ne sme biti manja od dimenzija predviđenih za pismo, tj. 90mm * 140mm.
 6. Kolika je naveća vrednost paketa?
  Najveća označena vrednost paketa, po važećim propisima u unutrašnjem saobraćaju je 50.000,00 dinara.
 7. Kolika je naveća masa paketa?
  Najveća masa paketa je 31,5kg, a po ugovorenim uslovima može biti i veća. Paketi mase preko 20kg predaju se u poštama koje imaju tehničke mogućnosti, a mogu se primiti i u poslovnim prostorijama korisnika pod ugovorenim uslovima.
 8. Sadržaj paketa

 9. Da li mogu da šaljem novac u paketu?
  Ne, paket je zatvorena pošiljka sa označenom vrednošću koja sadrži robu i druge predmete.
 10. Uručenje

 11. Da li će paket koji šaljem biti uručen primaocu na kućnu adresu?
  Da, ukoliko postoji organizovana dostava na toj adresi.
 12. Za koje vreme stiže paket iz dva različita mesta?
  U roku od 2 do 5 radnih dana, u zavisnosti da li je odredište na užem, širem ili najširem dostavnom području.

»nazad na vrh