25. maj 2019.

Paketske usluge
– Međunarodni saobraćaj – Građani

Paketske usluge predstavljaju jedan od osnovnih servisa Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, namenjene kako fizičkim, tako i pravnim licima koja žele da pošalju robu i različite predmete primaocima u inostranstvu.

Opis

Paketi su registrovane poštanske pošiljke, sa ili bez označene vrednosti, pakovane na propisan način, koji sadrže robu i druge predmete.

Na paketu i na dokumentu koji ga prati mora biti označena masa, a na dokumentu koji ga prati mora se nalaziti detaljan opis sadržine.

Masa: Dozvoljena masa paketa u međunarodnom saobraćaju zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje.

Vrednost: Označavanje i visina vrednosti paketa u međunarodnom saobraćaju zavise od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje. Ukoliko odredišna zemlja prima vrednosne pakete, vrednost se označava i na paketu i na obrascu "Sprovodnica" koji prati paket od prijema do uručenja.
Spisak zemalja sa maksimalnim dozvoljenim masama i maksimalnim označenim vrednostima možete videti ovde.

Dimenzije:

 • Najmanje dimenzije adresne strane su 90mm * 140mm.
 • Maksimalne dimenzije paketa zavise od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje s tim da ne mogu biti veće od: zbir dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 3000mm, s tim da najveća dimenzija ne sme prelaziti 1500mm.

Adresovanje: Svaki paket mora imati na samom pakovanju, odnosno na omotu paketa, potpune adrese primaoca i pošiljaoca, ispisane čitko, latinicom i arapskim brojevima. Ako su u odredišnoj zemlji u upotrebi druga slova i brojke, preporučuje se da se adresa ispiše i tim slovima i brojkama.
Adresa primaoca ispisuje se u donjem desnom delu, a adresa pošiljaoca u gornjem levom delu adresne strane paketa. Poželjno je naznačiti i broj telefona primaoca i takođe u paket staviti jedan primerak adrese pošiljaoca, kao i adrese primaoca.

Fizičko lice može poslati na šalterima pošta robu u formi poklona (količine ograničene za potrebe jednog domaćinstva) i tom prilikom neophodno je da uz pošiljku priloži popunjene sledeće obrasce:

 • Odgovarajući broj primeraka obrasca carinska deklaracija koji se dobijaju na šalteru pošte.Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa u odgovarajuću rubriku potvrđuje tačnost upisa podataka. Potrebno je obrasce popuniti čitko sa detaljnim opisom sadržaja pošiljke po vrsti artikala, njihovoj masi i vrednosti (nisu dozvoljeni opšti opisi artikala kao što su: „odeća“, „obuća“, „prehrambeni proizvodi“, itd). Poželjno je da jedan primerak obrasca carinska deklaracija bude popunjen na srpskom jeziku a svi ostali na engleskom, francuskom ili na jeziku razumljivom u odredišnoj zemlji u cilju pojednostavljenja carinjenja.
 • Obrazac Sprovodnica koji se dobija na šalteru pošte.
 • Obrazac Prijemni list koji se dobija na šalteru pošte.

Zabranjeni sadržaji: Poštanski paketi ne smeju da sadrže:

 • opojne droge i psihotropne materije;
 • eksplozivne, zapaljive ili druge opasne materije, kao i radioaktivne materije;
 • falsifikovane predmete i piraterijski materijal;
 • sablažnjive i nemoralne predmete;
 • žive životinje;
 • eksplozivne naprave, municiju ili njihove kopije;
 • predmete koji po prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za zaposlene i koji mogu oštetiti druge pošiljke ili poštansku opremu;
 • dokumenta koja imaju karakter aktuelne i lične prepiske razmenjene između lica koja nisu pošiljalac ili primalac;
 • efektivni domaći i strani novac, izuzev u slučajevima odobrenja od strane NBS;
 • druge predmete čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji.

Pre slanja paketa potrebno je proveriti da li su artikli koje želite da pošaljete zabranjeni za slanje, odnosno uvoz u odredišnu ili transport kroz tranzitnu zemlju.
Spisak zabranjenih i uslovno prihvatljivih artikala za uvoz u, odnosno tranzit kroz određenu zemlju sveta možete videti ovde.

Pakovanje: Svaki paket mora biti upakovan i zatvoren tako da odgovara masi, obliku, prirodi sadržine, označenoj vrednosti kao i načinu i dužini trajanja prenosa. Pošiljalac je odgovoran za pravilno pakovanje sadržine i zatvaranje paketa. Pakovanje i zatvaranje moraju da zaštite sadržinu, tako da se ne može oštetiti ni pritiskom ni uzastopnim rukovanjima i da se sadržina ne može oštetiti bez očiglednih tragova upotrebe nasilja. Svaki paket treba da bude posebno čvrsto upakovan. Na pakovanju ili na omotu treba da ima dovoljno prostora za ispisivanje službenih oznaka i za stavljanje poštanskih nalepnica.
Paket možete upakovati u sopstvenu ambalažu ili u originalnu paketsku ambalažu, opšte i posebne namene, različitih oblika i dimenzija, kupljenu u poštama.

Posebna pakovanja:

 • Predmeti od stakla ili drugi lomljivi predmeti moraju se upakovati u čvrstu kutiju napunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom. Mora se sprečiti svako trenje ili udarac tokom transporta bilo između samih predmeta ili između predmeta i stranica kutije.
 • Tečnosti i lako topljive materije moraju se staviti u potpuno nepropustljive posude. Svaka posuda mora biti stavljena u posebnu otpornu kutiju ispunjenu odgovarajućom zaštitnom materijom, u količini dovoljnoj da upije tečnost u slučaju lomljenja posude. Poklopac kutije mora biti pričvršćen tako da ne može lako da se otvori.

Prilikom predaje paketske pošiljke može se zahtevati neka od posebnih usluga ili usluga po posebnom zahtevu koje upotpunjuju kvalitet ove usluge.

Posebne paketske usluge

 1. Paket sa označenom vrednošću je registrovana pošiljka, osigurana do visine vrednosti označene od strane pošiljaoca. Označena vrednost treba da odgovara stvarnoj vrednosti pošiljke, odnosno značaju pošiljke za pošiljaoca, ali je dozvoljeno označiti i deo te vrednosti. Vrednost se označava brojevima i slovima na paketu i na sprovodnici koja prati paket. Vrednost se preračunava i označava u DTS (SDR) (1 DTS=141,5614 dinara). Mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje.
 2. Paket sa povratnicom je poštanska pošiljka za koju pošiljalac zahteva pisano potvrđenje uručenja, po pravilu, na obrascu „POVRATNICA“, koja se vraća i uručuje pošiljaocu kao neregistrovana pismonosna pošiljka. Povratnicu popunjava pošiljalac i predaje je zajedno sa paketom. Mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje.
 3. Lomljiv/Glomazan paket: Lomljiv paket je svaki paket koji sadrži predmete koji su lako lomljivi (staklo, porcelan, keramika i dr). Glomazni paket je paket posebnog oblika i strukture koji se ne može složiti i prenositi sa ostalim paketima, odnosno čije su dimenzije veće od propisanih. Mogućnost korišćenja ovih usluga zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje.
 4. Avionski paket je poštanski paket za koji pošiljalac, prilikom predaje zahteva da se otpremi avionom.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Nadoslanje paketa na novu adresu (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)
 • Vraćanje paketa iz prijemne pošte pre otpreme
 • Izmena adrese za pakete (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)
 • Potraživanje paketa
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu paketa
 • Pakovanje i adresovanje paketa, popunjavanje obrazaca.

Usluge po zahtevu primaoca

 • Čuvanje paketa u pošti van propisanih rokova
 • Ponovna dostava paketa
 • Nadoslanje paketa na novu adresu
 • Izdavanje naknadne potvrde o uručenju paketa
 • Dostava „post-restant“ paketa na adresu primaoca
 • Zahtev da se paket dostavi lično

Usluge po službenoj dužnosti

 • Vraćanje neuručenog paketa (naplaćuje se povratna poštarina)
 • Prijem i evidentiranje punomoći
 • Prepakivanje paketa sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke
 • Čuvanje paketa radi isporuke saglasno utvrđenim rokovima (naplaćuje se ležarina)
 • Podnošenje paketa na carinski pregled u izvozu i uvozu
 • Podnošenje paketa na žigovinu ili kontrolu nadležnom organu
 • Obaveštenje primaocu ili pošiljaocu da podnese potrebna dokumenta na carinski pregled

»nazad na vrh

Rokovi

U očekivano vreme prenosa ne ulaze:

 • dan prijema paketa
 • neradni dani prijemnog i dostavnog operatora
 • vreme zadržavanja pošiljke na carinama
 • praznici koji se praznuju neradno kako kod prijemnog tako i kod dostavnog operatora

»nazad na vrh

Cene

Kalkulator poštarine

Cenovnik paketskih usluga u međunarodnom saobraćaju

Cenovnik usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju


»nazad na vrh

Kontakt

Informacije vezane za carinsku proceduru i eventualno potrebnu dokumentaciju za sprovođenje carinskog postupka, možete dobiti pozivanjem broja pošte carinjenja Beograd, Novi Sad ili Niš u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti adrese pošiljaoca.

Pošte carinjenja:

 • Beograd
  • izvoz 011 3643 109,
  • uvoz pravna lica 011 3643 060,
  • uvoz fizička lica 011 3643 059
 • Novi Sad 021 4886 806
 • Niš 018 509 335

Za dodatne informacije o paketskim uslugama kontaktirajte naš call centar: 0700 100 300 (po ceni lokalnog poziva) ili odgovarajuću organizacionu celinu u Funkciji usluga.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Pozivni centar:

0700 100 300 (po ceni lokalnog poziva)
www.posta.rs
sskep@ptt.rs
paketskeusluge@jp.ptt.rs

»nazad na vrh

Pitanja

  Pakovanje

 1. Da li moram predati otvoren paket?
  Paket u međunarodnom poštanskom saobraćaju mora se predati otvoren.
 2. Šta znači označavanje vrednosti paketa?
  Vrednost paketa predstavlja osiguranje robe i omogućava nadoknadu štete u visini označene vrednosti u slučaju gubitka ili potpunog uništenja pošiljke.
 3. Da li poštarinu za prenos paketa može platiti primalac?
  Ne, poštarinu za prenos međunarodnih paketa plaća isključivo pošiljalac prilikom predaje paketa na prenos.
 4. Da li su rokovi prenosa paketa garantovani?
  U međunarodnom paketskom saobraćaju postoje samo očekivani rokovi prenosa.
 5. Da li uzorke i reklamni materijal može slati fizičko lice i da li je potrebno priložiti neku dokumentaciju u slučaju slanja istih?
  Uzorke i reklamni materijal može slati samo pravno lice.

 6. Kako da popunim obrasce koji prate paket do odredišta (CN23 i CP71)?
  Za slanje paketa u međunarodnom saobraćaju pošiljalac je dužan da popuni i preda pošti odgovarajući broj primeraka obrasca Carinska deklaracija (CN23) i obrazac Sprovodnica (CP71). Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa u odgovarajuću rubriku potvrđuje tačnost upisa podataka. Potrebno je oba obrasca popuniti čitko sa detaljnim opisom sadržaja paketa po vrsti robe, njenoj masi i vrednosti (nisu dozvoljeni opšti opisi robe kao što su: „rezervni delovi“, „uzorci“, „prehrambeni proizvodi“, itd). Poželjno je da jedan primerak obrasca carinska deklaracija bude popunjen na srpskom jeziku a svi ostali na engleskom, francuskom ili na jeziku razumljivom u odredišnoj zemlji u cilju pojednostavljenja carinjenja.

  CN 23

  CN 23


  CP 71

  CP 71

 7. Gde mogu da predam međunarodni paket?
  1. Međunarodni paket čiji je pošiljalac fizičko lice i koji sadrži poklon, odnosno robu koja nije namenjena prodaji može se predati u svim poštama.
  2. Međunarodni paket čiji je pošiljalac pravno lice i koji sadrži uzorke ili reklamni materijal može se predati u svim poštama
  3. Međunarodni paket čiji je pošiljalac pravno lice i koji sadrži robu namenjenu prodaji može se predati, i to:
   • Paket čiji je pošiljalac pravno lice i koji sadrži robu, koju prati faktura ukupne vrednosti do 1000 evra, a koji se prima po pojednostavljenom carinskom postupku (Post Export – Izvoz robe) prima se u poštama definisanim ugovorom. Više detalja pogledajte ovde.
   • Paket koji predaje pravno lice uz Jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) radi sprovođenja carinskog postupka, prima se isključivo u poštama carinjenja.
   • Paket koji predaje pravno lice uz Jedinstvenu carinsku ispravu (JCI), a po završenom carinskom postupku, prima se u svim poštama.
   • Paket koji predaje pravno lice, a za koji zastupanje u carinskom postupku obavlja poštanska špedicija (Post Šped), prima se u svim poštama.
 8. Da li postoji mogućnost praćenja paketa?
  Paketi se mogu pratiti na sajtu Pošte Srbije na stranici http://www.posta.rs/struktura/lat/aplikacije/alati/posiljke.asp

»nazad na vrh