25. maj 2019.

Elektronsko registrovano pismo – eR pismo

Savremena elektronska komunikacija u službi poštanskih usluga, po ugledu na svetske trendove u poštanskom saobraćaju.

Koristite prednosti najsavremenijih informacionih tehnologija.

Povećajte efikasnost rada koristeći uslugu Elektronsko registrovano pismo – eR pismo Pošte Srbije.

Opis

Slanje elektronskih registrovanih pisama – eR pisama se obavlja posredstvom eR platforme, u potpunosti zaštićenog softvera koji poseduje sve funkcionalnosti naprednog imejl klijenta za upravljanje eR pismima, sa dodatnim funkcionalnostima vremenskog žigosanja i serverskog elektronskog potpisivanja REM dokaza. REM dokazi su XML fajlovi koji potvrđuju da li je eR pismo prihvaćeno od strane platforme, isporučeno, otvoreno ili odbijeno od strane primaoca. REM dokazi se čuvaju na platformi čak i kada se originalno eR pismo izbriše sa platforme, jer sadrže aktivnosti koje su realizovane između pošiljaoca i primaoca.

Pošiljalac u svako doba ima uvid u dokaze i različite forme izveštaja. Takođe dobija i obaveštenje imejl notifikacijom o svakoj promeni statusa eR pisma bez posebne naknade, dok se dostavljanje ovih obaveštenja SMS notifikacijom na registrovani broj mobilnog telefona, obavlja na zahtev korisnika i predstavlja uslugu dodatne vrednosti koja se tarifira.

Sadržaj eR pisma mogu biti različiti dokumenti, kao sto su elektronske fakture, ali i sva dokumentacija koja se šalje poštom, a može se slati elektronski.

U ponudi su dve vrste eR pisma:

  • osnovno eR pismo – pošiljalac ima uvid isključivo u status da je eR platforma prihvatila poslato osnovno eR pismo;
  • unapređeno eR pismo – pošiljaocu je omogućen uvid u više statusa u vezi sa poslatim eR pismom (na primer: prihvaćeno eR pismo na eR platformi, isporučeno eR pismo na eR platformi, preuzeto ili odbijeno eR pismo od strane primaoca itd.).

Kako postati korisnik usluge Elektronsko registrovano pismo?

Usluga Elektronsko registrovano pismo – eR pismo je namenjena pravnim licima. Korisnici koji zaključe Ugovor sa Poštom, dobijaju eR adresu (u formatu korisnickoime@erposta.rs), loguju se na platformu posredstvom veb portala, dodaju elektronska dokumenta (prethodno potpisana ili nepotpisana) kao priloge eR pismima i šalju ih primaocima na njihovu adresu. Oni imaju status pošiljaoca i mogućnost slanja i prijema eR pisma.

Primaoci eR pisma koji nemaju ugovor sa Poštom, mogu da budu registrovani na eR platformi i da na isti način pristupaju platformi kao pošiljaoci, odnosno korisnici koji zaključe ugovor, s tom razlikom što mogu samo da primaju eR pisma, ali ne da ih šalju. Neregistrovanom korisniku, odnosno primaocu, eR pismo se šalje na standardnu imejl adresu, tako što mu se u telu imejla dostavlja link kojim se otvara veb stranica na eR platformi na kojoj se nalazi poslato eR pismo. Neregistrovani korisnik takođe može samo da prima eR pisma, ne može da ih šalje.

Razmena eR pisama preko eR platforme je:

  • jednostavna, bezbedna i pouzdana;
  • u skladu sa međunarodnim standardima;
  • neporeciva i strogo poverljiva u svakom trenutku (s obzirom da eR pismo nikada ne napušta platformu);
  • bez čekanja na šalterima;

»nazad na vrh

Cene

Cenovnik za uslugu elektronsko registrovano pismo – eR pismo

»nazad na vrh

Kontakt

Funkcija usluga

Sektor za pismonosne usluge

Služba za elektronske usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
011 3718 130
011 3718 198
011 3718 197
usluge@posta.rs

»nazad na vrh