25. maj 2019.

Poštanski rečnik


 • Adresovana pošiljka
  Adresovana pošiljka je poštanska pošiljka na kojoj se nalazi adresa primaoca na koju treba uručiti pošiljku.
 • Amanet, amanetnik
  Amanet, amanetnik (zavet, obaveza) je bila poštanska novčana pošiljka, novčano pismo; knjiga (protokol) u koju su se zavodile poštanske novčane pošiljke.
 • Amanetni konac
  Amanetni konac (traka) je končana traka, obično boja nacionalne zastave kojom se osiguravao amanetnik prošivanjem svih njegovih strana, na kraju pečaćen crvenim pečatnim voskom.
 • Ambulansa, ambulantna kola
  Ambulansa (ambulantna kola) je bila poštansko vozilo za prevoz poštanskih pošiljaka.
 • Ambulansa (železnička) – putujuća pošta
  Ambulansa (železnička) – putujuća pošta je bila poštansko vozilo za prevoz poštanskih pošiljaka železnicom, posebno uređen poštanski vagon.
 • AR nalepnica
  „AR” nalepnica je oznaka za pošiljku sa povratnicom. Ova oznaka stoji na adresnim stranama pisma ili paketa, a i upisuje se ili zaokružuje na njihovoj pratećoj dokumentaciji.
 • Avers
  Avers je prednja strana novčanice, medalje, poštanske marke ili filatelističke celine.
 • Bar kod
  Bar kod je mašinski čitljiv univerzalni proizvodni kod. Bar kodovi se čitaju pomoću skenera koji prelazi preko koda i registruje Univerzalni proizvodni kod (UPK). Širina svake crne linije i beli prostor između njih predstavlja jednu od cifara koje čine UPK.
 • Cenovnik poštanskih usluga
  Cenovnik poštanskih usluga je popis cena poštanskih usluga prema kome davalac poštanskih usluga naplaćuje usluge.
 • Consignment (grupisanje pošiljaka)
  Consignment (grupisanje pošiljaka) je otprema većeg broja pošiljaka jednog pošiljaoca za jednog ili više primalaca.
 • Davalac poštanskih usluga
  Davalac poštanskih usluga je lice koje je ovlašćeno da obavlja poštanske usluge prema Zakonu.
 • Direktna pošta
  Direktna pošta je pošiljka koja sadrži identične reklamne, propagandne, marketinške i oglasne poruke koje se šalju velikom broju primalaca i nema karakter ličnog dopisivanja.
  Snažno je marketinško oružje svake kompanije koja želi da poveća i poboljša prodaju, pridobije nove i zadrži stare klijente.
  Može biti adresovana direktna pošta (najekonomičniji vid neposrednog obraćanja korisniku uz puno ime i prezime odnosno, naziv i adresu primaoca) i neadresovana (marketinško sredstvo koje omogućava promociju proizvoda i usluga, a distribuira se ciljnom segmentu).
 • Dopisnica
  Dopisnica je nekovertirana pošiljka i može biti mase do 20 grama. Najmanje dimenzije dopisnice su 90mm x 140 mm, a najveće 120mm x 235mm. Za sve drugačije dopisnice ili razglednice poštarina se naplaćuje kao za pismo.
 • DTS - Droits de tirage spéciaux (SDR - Special drawing right)
  DTS (SDR) je pravo specijalnog vučenja. Novčana jedinica u koju sve zemlje preračunavaju označene vrednosti na pošiljkama u međunarodnom saobraćaju (ranije je istu funkciju imao zlatni franak).
  Javno preduzeće „Pošta Srbije” objavljuje spisak zemalja sa kojima imamo razmenu međunarodnih pošiljaka sa označenom vrednošću i maksimalan iznos u DTS-u (SDR-u).
 • Elektronski potpis
  Elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani sa elektronskim dokumentom i koji služe za identifikaciju potpisnika.
 • Elektronski sertifikat
  Elektronski sertifikat je elektronski dokument kojim se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika.
 • Elektronski servisi
  Elektronski servisi su usluge koje obuhvataju prijem, prenos i uručenje elektronskim putem svih elektronski sertifikovanih poštanskih pošiljaka.
 • Ekspres usluge
  Ekspres usluge su poštanske usluge dodatne vrednosti koje podrazumevaju prijem, prevoz, preradu i uručenje registrovanih pošiljaka u najkraćim rokovima. To je EMS pošiljka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, a u unutrašnjem je Post express pošiljka.
 • FDC (First Day Cover)
  FDC (First Day Cover) je poseban prigodan koverat snabdeven odgovarajućom markom, otiskom prigodnog poštanskog žiga i pratećim crtežima i tekstovima. Izdaje se prvog dana puštanja u prodaju neke marke, serije maraka ili spomen bloka.
 • Filatelija
  Filatelija je sakupljanje, čuvanje, proučavanje i izlaganje poštanskih maraka, celina i drugih filatelističkih objekata.
 • Identifikacioni znak
  Identifikacioni znak je grafički simbol i/ili skup karaktera koji na jedinstven način identifikuju određenog poštanskog operatora.
 • Izmenična pošta
  Izmenična pošta je pošta koja vrši poslove prispeća i otpreme poštanskih pošiljaka u međunarodnom saobraćaju.
 • Javna poštanska mreža
  Javna poštanska mreža su poštanski objekti, oprema i sredstva koji su međusobno povezani u jedinstvenu tehničko-tehnološku celinu radi pružanja univerzalnih poštanskih usluga na celom području Republike.
 • Javni poštanski operator
  Javni poštanski operator je davalac poštanskih usluga sa obavezom pružanja univerzalne poštanske usluge i ekskluzivnim pravom na obavljanje rezervisanih usluga.
 • Jedinica poštanske mreže (pošta)
  Jedinica poštanske mreže (pošta) je mesto gde se obavljaju poštanske usluge. Jedinica poštanske mreže javnog poštanskog operatora mora biti definisana nazivom i poštanskim brojem.
 • Keš ekspres
  Keš ekspres je usluga kojom se omogućava isplata gotovine na adresi vlasnika tekućeg računa otvorenog kod Banke Poštanska štedionica.
  Usluga se inicira pozivom na broj 011/321-0-123. Rok za isplatu je tri sata ili u zakazano vreme.
 • Korespondencija
  Korespondencija je prepiska između pošiljaoca i primaoca.
 • Korisnik poštanske usluge
  Korisnik poštanske usluge je pravno ili fizičko lice koje koristi poštanske usluge, pošiljalac ili primalac.
 • Kućni sandučić
  Kućni sandučić je sredstvo poštanske mreže koje se koristi za uručenje pismonosnih pošiljaka primaocu.
 • Kvalifikovani elektronski potpis
  Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski potpis kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika i integritet elektronskih dokumenata i onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj.
 • Ležarina
  Ležarina je novčani iznos koji plaća primalac, određenih kategorija pisama, ili paketa, za dane u kojima su se njegove pošiljke čuvale u pošti jer on nije došao da ih preuzme, iako je uredno obavešten Izveštajem o prispeću pošiljke.
 • Mašina za označavanje poštarine (franko mašina)
  Mašina za označavanje poštarine (franko mašina) je računarski ili drugi uređaj čiji se otisak upotrebljava umesto poštanske marke kao znak da je poštarina plaćena.
 • Menzulana
  Menzulana (ređe mezulana, mezilana) je bila stanica na saobraćajnici kojom su išli konjanici kuriri - tatari. Organizovanjem regularnog poštanskog saobraćaja u Srbiji, postaju stacionarne poštanske jedinice.
 • M vreća
  „M” vreće su tiskovine koje isti pošiljalac otprema u većim količinama istom primaocu u međunarodnom poštanskom saobraćaju i mogu se staviti u jednu ili više vreća. Najmanja masa „M” vreće je 2kg, a najveća 30kg.
 • Nerezervisane poštanske usluge
  Nerezervisane poštanske usluge obuhvataju poštanske usluge iz domena univerzalne poštanske usluge koje prevazilaze utvrđene limite po masi i/ili ceni za rezervisane usluge i sve druge poštanske usluge, uključujući i usluge dodatne vrednosti.
 • Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga
  Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga su uslovi pod kojima poštanski operatori obavljaju poštanske usluge.
 • Otkupna pošiljka
  Otkupna pošiljka je registrovana pošiljka koja se uručuje primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca te pošiljke.
 • Paket
  Paket je zatvorena pošiljka sa i bez označene vrednosti koja po pravilu sadrži robu i druge predmete, ali može sadrži i pisano saopštenje. Zbir dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 3000mm, s tim što najveća dimenzija ne može biti veća od 1500mm. Paket može da bude mase najviše 31,5 kilogram. Paketi mase preko 20 kilograma predaju se samo u određenim poštama ili poslovnim prostorijama korisnika po ugovorenim uslovima.
 • Paketska adresnica
  Paketska adresnica je obrazac koji se popunjava pri predaji paketa na prenos u unutrašnjem saobraćaju. Adresnica prati svaki paket i sadrži sve osnovne podatke o pošiljaocu i primaocu, kao i masu i tražene posebne usluge. Paket u međunarodnom saobraćaju prati Sprovodnica i carinska deklaracija.
 • Pečatni vosak
  Pečatni vosak je lako topljiv crveni vosak koji se koristi za zatvaranje (pečaćenje) pošiljaka sa označenom vrednošću.
 • Pečatnjak
  Pečatnjak je naročito oblikovana metalna pločica sa drškom (ili na prstenu) na kojoj je ugraviran znak, slovo ili koji drugi simbol; služio za pečaćenje pisama i drugih dokumenata; preteča današnjeg poštanskog žiga.
 • Pismo
  Pismo je svako pisano saopštenje u zatvorenom omotu (kovertu), kao i svaka druga pošiljka koja, u pogledu mase i dimenzija, odgovara uslovima za pismo, ukoliko i ne sadrži pisano saopštenje.
  Može biti mase najviše do 2 kg. Najmanje dimenzije pisma su 90mm x 140mm. Zbir dužine, širine i visine pisma može biti do 900mm, s tim što najveća od te tri dimenzije može biti do 600mm.
  Ako je pismo u obliku valjka zbir dužine i dva prečnika može biti najviše do 1040mm, pri čemu najveća od tih dimenzija može biti do 900mm. Zbir dužine i dva prečnika ovakvog pisma ne može biti manji od 170mm, pri čemu dužina ne može biti manja od 100mm.
  Prijem pisama vrši se na šalterima pošta, a ukoliko nema neku posebnu uslugu a ima nalepljenu marku dovoljne vrednosti može da se ubaci i u poštanski sandučić.
 • Pismonosne pošiljke
  Pismonosne pošiljke su pošiljke koje podrazumevaju: korespondenciju, štampane stvari, robu i druge predmete. To su najčešće pismo, dopisnica, tiskovina, adresovana direktna pošta, elektronska pošta, sekogram.
 • Posebne poštanske usluge
  Posebne poštanske usluge su usluge kojima pošiljalac zahteva poseban postupak vezan za prenos i uručenje pošiljke.
 • Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga
  Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga su uslovi poštanskog operatora usaglašeni sa zakonom i međunarodnim standardima i javno su objavljeni.
 • Post Express
  Post Express je kurirski servis „od vrata do vrata” koji korisnicima omogućava najbrži i najsigurniji prenos i uručenje pošiljaka u propisanim i garantovanim rokovima. Post Express pošiljke primaju se posredstvom kurira u određenom broju mesta na adresi koju korisnik odredi pri naručivanju usluge pozivom na brojeve: 011/3-607-607 i 0800/100-808.
 • PosTneT uputnica
  Usluga najbržeg transfera novca, namenjena isključivo fizičkim licima. Uplata se vrši u bilo kojoj pošti, a na osnovu zahteva pošiljaoca novac se isplaćuje primaocu na šalteru bilo koje pošte ili na označenoj adresi na dostavnom području ovlašćene pošte. PosTneT uputnica omogućava trenutno raspolaganje novcem, odnosno primaocu se isplaćuje uputnički iznos neposredno nakon uplate pošiljaoca.
 • Post-restant
  „Post-restant” je oznaka da se pošiljke ne dostavljaju primaocu na kućnu adresu, već da mu budu isporučene u pošti. Oznaka „Post-restant” mora biti naglašena u adresi na adresnoj strani. Ove pošiljke se čuvaju u odredišnoj pošti do 30 dana.
 • Postšped
  Postšped je usluga poštanske špedicije kojom se jednostavno i lako sprovodi carinski postupak pri izvozu i uvozu pošiljaka koje podležu carinskom nadzoru i deviznoj kontroli. Postšped ima ispostave u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
 • Pošiljalac
  Pošiljalac je pravno ili fizičko lice koja šalje poštansku pošiljku i koja je nosilac svih prava i obaveza iz ugovora po pristupu, do propisnog uručenja poštanske pošiljke.
 • Pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu
  Pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu je posebna usluga koja podrazumeva uručenje pošiljke isključivo primaocu.
 • Pošiljka sa plaćenim odgovorom
  Pošiljka sa plaćenim odgovorom je usluga namenjena pravnim licima koja šalju svoje kataloge, brošure, upitnike, ankete i drugi reklamni materijal na veliki broj različitih adresa očekujući povratne odgovore. Za korišćenje ove usluge pravno lice treba da otvori poštanski pregradak, u nekoj od isporučnih pošta, na koji će stizati plaćeni odgovori.
 • Pošiljka sa potvrđenim uručenjem
  Pošiljka sa potvrđenim uručenjem je pošiljka za koju davalac poštanskih usluga izdaje pošiljaocu potvrdu o prijemu,a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema.
 • Pošiljka s označenom vrednošću
  Pošiljka sa označenom vrednošću je vrednosno pismo, post express ili paket na kojima pošiljalac označava vrednost sadržaja.
 • Pošiljka s povratnicom
  Pošiljka sa povratnicom je pošiljka za koju pošiljalac, nakon njenog uručenja, dobije dokument (povratnicu) na kome se nalaze podaci o datumu uručenja i potpis primaoca.
 • Poštanska marka
  Poštanska marka je poštanska vrednosnica; sredstvo plaćanja i naplate poštanske usluge.
 • Poštanska mreža
  Poštansku mrežu sačinjavaju jedinice poštanske mreže i resursi koje poštanski operator koristi u obavljanju poštanskih usluga.
 • Poštanska uputnica
  Usluga koja omogućava pravnom ili fizičkom licu da pošalje novac primaocu (fizičkom licu) na bilo kojoj adresi u Srbiji.
 • Poštanske pošiljke
  Poštanske pošiljke su pismonosne pošiljke, paketi, uputnice i druge pošiljke, na kojima je označena adresa ili koje su na drugi način označene tako da se nesporno može utvrditi primalac.
 • Poštanske usluge
  Poštanske usluge su usluge koje obuhvataju prijem, prenos (prerada i prevoz) i uručenje poštanskih pošiljaka.
 • Poštanski adresni kod (PAK)
  Poštanski adresni kod je niz cifara koje određuju najmanji, nedeljivi deo teritorije Republike Srbije za koji je poštanska pošiljka adresovana.
 • Poštanski broj
  Poštanski broj je znak sastavljen od brojki, koji zamenjuje odnosno dopunjuje naziv jedinice poštanske mreže. Isti poštanski broj ne mogu imati dve ili više pošta. Poštanski broj je sastavni deo adrese. Poštanski broj je sastavljen od pet brojki i svaka ima određeno značenje, gledano s leva na desno.
 • Poštanski pregradak
  Poštanski pregradak je određeni prostor u pošti preko koga se vrši isporuka pošiljaka za korisnike koji su se opredelili za takav način uručenja pošiljaka.
 • Poštanski sandučić
  Poštanski sandučić je sandučić u koji korisnici mogu ubaciti neregistrovane pismonosne pošiljke kako bi ih davalac poštanskih usluga uručio primaocima.
 • Poštanski operator
  Poštanski operator je domaće ili strano lice koje je neposredni davalac poštanskih usluga.
 • Poštanski žig
  Poštanski žig je sredstvo rada svake pošte, čiji se oblik, veličina, način izrade i materijal, kao i podaci koje sadrži utvrđuju Tehničkim uslovima. Svaka pošta ima najmanje jedan žig, koji služi za žigosanje, odnosno označavanje pošiljaka, dokumenata uplata i isplata, kao i poštanskih i računskih isprava. Na žigu su ugravirani broj i naziv pošte, slovna oznaka, a u sredini žiga se nalaze numeričke oznake koje označavaju dan, mesec, godinu i čas upotrebe.
  Žigovi mogu biti redovni, prigodni, mašinski, terminalni i drugi.
 • Poštarina
  Poštarina je cena koju plaća korisnik za izvršenje poštanske usluge. Poštarina za prenos poštanske pošiljke ne uključuje poštarinu po vrednosti.
 • Potraživanje
  Potraživanje je postupak u kome korisnik poštanske usluge ili drugo ovlašćeno lice može da ostvari nadoknadu štete i druga potraživanja u skladu sa Zakonom.
 • Potvrda o prijemu pošiljke
  Potvrda o prijemu pošiljke je obrazac koji se popunjava kada se predaju na prenos preporučene pošiljke, pošiljke sa potvrđenim uručenjem i vrednosna pisma. U potvrdi o prijemu pošiljke podaci moraju biti isti kao na pošiljci: o primaocu, otkupnom iznosu, vrednosti pošiljke, kao i posebne usluge koje pošiljalac želi za svoju pošiljku. Pošiljalac je u obavezi i da potpiše ovu potvrdu. Ona ostaje kod njega kao dokaz da je pošiljka predata na šalteru pošte i kao dokaz u slučaju reklamacije ili gubitka pošiljke.
 • Preporučena pismonosna pošiljka
  Preporučena pošiljka je registrovana pismonosna pošiljka, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu pošiljke, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema.
  Preporučena pošiljka se evidentira u svim fazama obavljanja poštanskih usluga, pa je moguće njeno elektronsko praćenje putem sajta www.posta.rs ili informativnog servisa na broj 0700/100-300.
 • Prijem poštanskih pošiljaka
  Prijem poštanskih pošiljaka je preuzimanje poštanskih pošiljaka od korisnika poštanskih usluga u pošti, na adresi pošiljaoca, putem poštanskih sandučića, zbirnih sandučića i sl.
 • Primalac
  Primalac je pravno ili fizičko lice na koje je poštanska pošiljka adresovana i kojem se pošiljka uručuje na osnovu naloga pošiljaoca.
 • Registrovane pošiljke
  Registrovane pošiljke su pošiljke o kojima poštanski operator vodi posebnu evidenciju i izdaje potvrdu o prijemu.
 • Revers
  Revers je poleđina novčanice, medalje, poštanske marke ili filatelističke celine.
 • Rezervisane poštanske usluge
  Rezervisane poštanske usluge su usluge koje država garantuje poštanskom operatoru univerzalne poštanske usluge, kao ekskluzivna prava u okvirima određenog limita po masi i ceni.
 • Sekogram
  Sekogram je pošiljka za slepa lica i podrazumeva prepisku, literaturu u bilo kom obliku, uključujuči zvučne zapise namenjene isključivo potrebama slepih ili slabovidih osoba, kao i opremu i materijale svake vrste napravljene ili prilagođene prevazilaženju problema slepila.
  Ova pošiljka na adresnoj strani ima oznaku „Sekogram”. Dimenzije su kao i za pismo, a mogu da budu teški do 7 kilograma.
  U znak solidarnosti sa slepim licima poštarina se ne naplaćuje.
 • Sudsko pismo
  Sudsko pismo je pismo koje sadrži sudska pismena i pismena u upravnom i prekršajnom postupku, kao što su pozivi, rešenja, odluke, zaključci i drugi službeni spisi koje šalju sudovi, javna tužilaštva, organi za prekršaje, vojne ustanove i drugi državni organi, kada postupaju u navedenim postupcima.
 • Surudžija
  Surudžija (pratilac, pratnik) je bilo lice ovlašćeno da na delu puta prati kurira-tatarina, od jedne do sledeće menzulane, preuzima pošiljke za svoje područje, predaje tatarinu pošiljke sa svoga područja, obezbeđuje hranu i smeštaj kuriru, kao i zamenu konja kojeg je tatarin koristio do sledeće menzulane.
 • T&T sistem (track&trace)
  T&T sistem (track&trace) je informatički alat za praćenje pošiljke. T&T omogućava korisniku da dobije informaciju o statusu pošiljke, ako je za istu predviđena ova vrsta usluge.
 • T žig (nedovoljna taksa)
  Ukoliko je u gornjem desnom uglu na adresnoj strani pošiljke otisnut žig „T”, znači da nije dovoljno plaćena poštarina.
 • Tajnost podataka
  Tajnost podataka podrazumeva zaštitu ličnih podataka, poverljivost prenetih ili memorisanih podataka i zaštitu privatnosti.
 • Tarifni stav
  Tarifni stav je unapred određena kategorija poštanskih pošiljaka za koje poštanski operator utvrđuje cenu.
 • Tiskovina
  Tiskovina je štampana publikacija koju izdaje izdavač svakodnevno, povremeno ili u određenom razdoblju (novine, knjige i časopisi). Otvorena pošiljka koja sadrži novine, časopise, kataloge, brošure, prospekte, reklame, cenovnike, redove vožnje i letenja, imenike, plakate, kalendare, statističke izveštaje i druge štampane materijale, ali i račune, porudžbenice, otpremnice, uplatnice, magnetne medije, kompakt diskove i slično. Tiskovine nose oznaku „Tiskovina” ili „Imprime”. Dimenzije tiskovine su kao i za pismo. Mogu biti masedo 5 kg u unutrašnjem saobraćaju i 2 kg u međunarodnom saobraćaju.
 • Ugovor po pristupu
  Ugovor po pristupu je ugovor bez pisanog oblika, koji se smatra zaključenim u trenutku kad davalac poštanskih usluga preuzme poštansku pošiljku, a njime se uređuju međusobna prava i obaveze pošiljaoca i davaoca poštanskih usluga.
 • Univerzalna poštanska usluga
  Univerzalna poštanska usluga predstavlja skup poštanskih usluga koje se konstantno obavljaju na teritoriji Republike Srbije, pod jednakim uslovima za sve korisnike, u okviru propisanog kvaliteta i po pristupačnim cenama.
 • Uručenje pošiljke
  Uručenje pošiljke je uručenje poštanske pošiljke primaocu ili drugoj ovlašćenoj osobi u pošti, na adresi primaoca, putem kućnog sandučića i sl.
 • Usluge dodatne vrednosti
  Usluge dodatne vrednosti su poštanske usluge namenjene korisnicima koji imaju posebne zahteve u pogledu kvaliteta poštanskih usluga i načina prenosa (vreme i mesto prijema i/ili uručenja, brzina prenosa, elektronsko praćenje i lociranje pošiljaka itd.).
 • Viša sila
  Viša sila je stvarni događaj koji se nije mogao predvideti, niti izbeći ili otkloniti.
 • Vrednosne pošiljke
  Vrednosne pošiljke su registrovane pošiljke koje su osigurane do visine vrednosti označene od strane pošiljaoca.
 • Western Union uputnica
  Usluga najbržeg načina transfera novca u/iz inostranstva. Novac se na ovaj način može poslati u/iz preko 200 zemalja sveta. Pošta Srbije nudi usluge Western Uniona isključivo u dinarima. Naknada za izvršene usluge se obračunava po cenovniku Western Uniona i plaća je isključivo pošiljalac.
 • Zaključak
  Zaključak je jednokratno otpremanje poštanskih pošiljka. Zaključak može biti sačinjen od jedne ili više vreća sa poštanskim pošiljkama. Postoje redovni, ali i vanredni zaključci koji se sačinjavaju kada su primljene izuzetno velike količine pošiljaka.
 • Zbirni poštanski sandučić
  Zbirni poštanski sandučić je sandučić koji se koristi za uručenje i preuzimanje poštanskih pošiljaka od onih korisnika koji su udaljeni od naseljenih mesta, a postavlja se uz put ili na raskrsnici, odnosno na pogodnom mestu za korisnike i poštare.