25. maj 2019.

Korporativni profil

Podaci o Preduzeću

Javno preduzeće „Pošta Srbije”,
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Broj registarskog uloška: 1-23306-00, Trgovinski sud u Beogradu
Račun broj: 160-800-04, Banka Intesa, Beograd
PIB: 100002803
Matični broj: 07461429

Profil Preduzeća

Profil Preduzeća 2017 (PDF 6,30 MB)

Vizija

Korporativno odgovorna i ekonomski efikasna kompanija, koja se neprestano tehničko-tehnološki razvija, lider na domaćem tržištu poštanskih, finansijskih i informatičko-komunikacionih usluga.

Misija

Razvoj i pružanje visokokvalitetnih i široko dostupnih poštanskih, finansijskih i informatičko-komunikacionih usluga, uz ekonomski samoodrživo i interno i eksterno korporativno odgovorno poslovanje.

Ciljevi i strategije

Težnja Preduzeća da ispuni svoju misiju i dostigne svoju viziju određena je strateškim ciljevima, kao i načinima na koje će se definsani strateški ciljevi realizovati.

Vlasnička struktura i akcijski kapital

Javno preduzeće „Pošta Srbije” je vlasnik akcija u kapitalu pravnih lica:
100,00% – Privredno društvo Mobtel-PTT d.o.o.,
24,18% Banka Poštanska štedionica a.d. i
1,07% Politika a.d.
sa kojima definiše svoju osnovnu poslovnu misiju koja se odnosi, pre svega, na podizanje nivoa usluga koje se pružaju krajnjem korisniku.

Statutarni organi

  • Direktor - obavlja funkciju poslovodnog organa Preduzeća. Direktora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, po zakonom utvrđenom postupku.
  • Nadzorni odbor - vrši nadzor nad poslovanjem Preduzeća. Nadzorni odbor ima 5 članova koje imenuje Vlada Republike Srbije od kojih je jedan predstavnik zaposlenih.

Kadrovski potencijal (broj zaposlenih, njihova struktura)

U skladu sa jednim od proklamovanih dugoročnih ciljeva, koji se tiče redefinisanja politike kadrova, Javno preduzeće „Pošta Srbije” je u protekloj godini učinilo dosta u pogledu poslovnih informansi zaposlenih, prvenstveno putem stručnog usavršavanja i sticanja novih znanja zaposlenih za pružanje novih usluga korisnicima u predstojećoj liberalizaciji poštanskog tržišta. U Javnom preduzeću „Pošta Srbije” radi 14.942 zaposlenih, različitog obrazovnog profila.