25. maj 2019.

Odgovori na najčešća pitanja

 1. Šta je potrebno da uradim da bih nekoga ovlastio za preuzimanje poštanskih pošiljaka?
 2. U kom slučaju preuzimam pošiljku u pošti?
 3. Šta je potrebno uraditi kako bi mi pošiljke dolazile na novu, privremenu adresu?
 4. Koja je procedura za otvaranje poštanskog pregratka (faha) i koliko košta korišćenje ove usluge?
 5. Kako treba da se adresuje pošiljka za Post restant i koliko dugo se ta pošiljka čuva u odredišnoj pošti?
 6. Pokrenuo sam, pre deset dana, potražni postupak za pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i još nisam dobio odgovor. O čemu se radi?
 7. Kako se adresuje pismo za primaoca koji je podstanar?
 8. Koje se sve usluge obavljaju u ugovornim poštama?
 9. Kako najbrže poslati pismo za inostranstvo?
 10. Kako da pronađem izgubljenu pošiljku?
 11. Da li postoji ekspres pismo u Pošti Srbije?
 12. Koji je rok za isplatu novca poslatog poštanskom uputnicom?
 13. Kako da proverim stanje na tekućem računu kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd i naručim čekove preko interneta?
 14. Šta je potrebno od dokumentacije i kome da se obratim u vezi uvođenja telefonskog priključka fiksne telefonije?
 15. Iz inostranstva sam poslao paket u kome se nalazila garderoba pri čemu sam platio poštarinu za tu pošiljku. Međutim, primalac je, prilikom preuzimanja pošiljke takođe platio, određeni, ne mali iznos, koji se navodno odnosi na carinske dažbine. Zašto?
 16. Gde mogu da nađem katalog poštanskih maraka za prošlu godinu?
 17. Da li obavljate procenu vrednosti poštanskih maraka?
 18. Kako se može dobiti kopija, odnosno duplikat uplatnice o plaćenoj školarini od pre 6 meseci?
 19. Kako da pošaljem novac iz Srbije za inostranstvo?
 20. Na šalteru pošte naplaćena mi je, pored redovne poštarine za pošiljku, i doplatna marka, zašto?
 21. Mogu li da pošaljem otkupnu pošiljku za inostranstvo?
 22. Gde se na sajtu Pošte nalazi spisak poštanskih brojeva i može li se preuzeti?
 23. Da li se može poslati boks cigareta i flaša pića u inostranstvo?
 24. Gde da pronađem oglase za tendere koje objavljujete i možete li mi ih poslati mejlom?
 25. Prilikom otvaranja paketa, koji mi je poslat iz inostranstva, utvrdio sam da unutra nedostaje deo sadržine. Šta da radim, kakva je procedura?
 26. Koje je očekivano vreme prenosa medjunarodne poštanske pošiljke?
 27. U kojim slučajevima i na koji način potrošač (fizičko lice) može podneti reklamaciju na poštanske usluge (izuzev finansijskih) Pošti Srbije?

Odgovori


 1. Šta je potrebno da uradim da bih nekoga ovlastio za preuzimanje poštanskih pošiljaka?

  Korisnici poštanskih usluga Preduzeća mogu poštanske usluge da ostvaruju preko punomoćnika, u skladu sa opštim propisima o punomoćju. Punomoćje se može izdati za uručenje svih pošiljaka, za pojedine vrste poštanskih pošiljaka ili za pojedinačnu pošiljku.

  Punomoćje koje se izdaje u pošti sačinjava na obrascu „Punomoć“, u dva ili više istovetnih primeraka, u zavisnosti od broja punomoćnika. Jedan primerak punomoćja deponuje se u pošti u kojoj je punomoćje izdato, a punomoćnik zadržava primerak za sebe.

  Korisnik poštanskih usluga može korišćenjem jednog obrasca „Punomoć“ ovlastiti najviše tri lica. Broj punomoćnika nije ograničen.

  Ako je davalac punomoćja jednim punomoćjem opunomoćio dva ili više lica, a želi da promeni nekog od punomoćnika, dužan je da opozove to punomoćje i deponuje novo punomoćje.

  Ukoliko korisnik poštanskog pregratka - fizičko lice opunomoći drugo lice za preuzimanje pošiljaka iz poštanskog pregratka, punomoćje se izdaje za uručenje svih vrsta pošiljaka. Ukoliko je korisnik poštanskog pregratka - pravno lice, to lice je u obavezi da opunomoći jedno ili više lica za preuzimanje pošiljaka iz poštanskog pregratka i ta punomoć se izdaje za sve vrste pošiljaka. Ovlašćeno lice za davanje punomoćja može biti istovremeno i punomoćnik.

  Punomoćje koje je izdato u pošti važi do roka koji je u njemu naznačen, a najduže do isteka kalendarske godine u kojoj je izdato.

  Punomoćje overeno od nadležnih organa, službi, odnosno pravnog lica važi do datuma koji je naveden u punomoćju i mora biti potpisano od strane ovlašćenog lica u tom organu, službi, odnosno pravnom licu i overeno pečatom tog organa, službe, odnosno pravnog lica. Punomoćnik je u obavezi da jedan primerak, odnosno overeni prepis ili overenu kopiju tog punomoćja, deponuje u pošti. Punomoćje koje overava nadležni organ, služba odnosno pravno lice ili Preduzeće prestaje da važi istekom roka, opozivom od strane davaoca punomoćja, smrću davaoca punomoćja ili punomoćnika, postavljanjem staratelja davaocu punomoćja, odnosno iz drugih razloga propisanih zakonom.

  Ako davalac punomoćja opozove izdato punomoćje, dužan je da o tome pisanim putem obavesti poštu kod koje je punomoćje deponovao.

  U slučaju gubitka Punomoći, punomoćnik je dužan da pisanim putem obavesti poštu kod koje je primao pošiljke. Na isti način dužan je da postupi i davalac punomoćja, ukoliko je o gubitku Punomoći obavešten od punomoćnika. Davalac punomoćja u tom slučaju, daje punomoćnicima novu Punomoć, ukoliko to i dalje želi.

  Prilikom ostvarivanja prava iz Punomoći, punomoćnik je u obavezi da na zahtev zaposlenog u pošti pokaže Punomoć i dokaže svoj identitet.

  Punomoćje se ne može izdati licu koje nema poslovnu sposobnost, nepismenoj osobi ili osobi koja se ne može potpisati.

 2. U kom slučaju preuzimam pošiljku u pošti?
  Isporuka poštanskih pošiljaka podrazumeva predaju pošiljaka primaocu ili ovlašćenom licu u prostorijama pošte i to u sledećim slučajevima:
  • kada je primaocu ostavljen Izveštaj o prispeću pošiljke, u skladu sa odredbama Pravilnika o posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga Preduzeća;
  • kada su pošiljke adresovane na primaoce - korisnike poštanskih pregradaka, bez obzira da li te pošiljke u adresi imaju oznaku broja pregratka;
  • kada su pošiljke naslovljene na fizička lica, a u adresi primaoca imaju naziv korisnika poštanskog pregratka;
  • kada su pošiljke adresovane na post restant i
  • u drugim slučajevima, u skladu sa ugovorenim uslovima sa korisnikom.
 3. Šta je potrebno uraditi kako bi mi pošiljke dolazile na novu, privremenu adresu?
  Primalac može zahtevati nadoslanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisama, na novu, privremenu adresu. Zahtev primalac podnosi pisanim putem u bilo kojoj pošti i plaća poštarinu utvrđenu Cenovnikom. Rok postupanja prema ovom zahtevu ne može biti duži od 90 dana.Ako se zahtev podnese u pošti koja nije nadležna za uručenje pošiljke, primalac je u obavezi da plati i poštarinu za otpremu zahteva odredišnoj pošti najbržim putem.
  Najpraktičnije je, da se zahtev za nadoslanje pošte na novu, privremenu adresu podnese u svojoj dostavnoj pošti.
 4. Koja je procedura za otvaranje poštanskog pregratka (faha) i koliko košta korišćenje ove usluge?
  U poštama koje imaju poštanske pregratke (fahove), fizička i pravna lica mogu otvoriti poštanski pregradak (fah). U pošti se popunjava odgovarajući obrazac – zahtev za otvaranje faha, a korišćenje faha je besplatno, ukoliko nadležni u pošti, nakon perioda sagledavanja priliva pošiljaka za tog korisnika, procene da je zahtev za otvaranje poštanskog pregratka opravdan. Od dokumenata, prilikom podnošenja zahteva za otvaranje faha, fizičkom licu neophodna je lična karta a predstavniku pravnog lica, pečat firme i punomoćje.
 5. Kako treba da se adresuje pošiljka za Post restant i koliko dugo se ta pošiljka čuva u odredišnoj pošti?
  Pošiljka se adresuje na sledeći način:

  Ime i prezime
  POST RESTANT ili POST RESTANTE
  Odredište
  poštanski broj i naziv pošte

  Po prispeću u odeljak za Post restant pošiljke u odredišnoj pošti, pošiljka se čuva 30 (trideset) dana od dana prispeća.

  »nazad na vrh
 6. Pokrenuo sam, pre deset dana, potražni postupak za pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i još nisam dobio odgovor. O čemu se radi?
  Preduzeće je u obavezi da se o rezultatu reklamaciog postupka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju izjasni u roku od 30 (trideset) dana od dana sačinjavanja potražnice.
 7. Kako se adresuje pismo za primaoca koji je podstanar?
  Za pošiljke koje glase za primaoca koji je podstanar, u adresi, pored imena i prezimena primaoca, ispisuje se i ime i prezime stanodavca (npr.Petar Petrović kod Jovana Jovanovića).
 8. Koje se sve usluge obavljaju u ugovornim poštama?
  U ugovornim poštama obavljaju se usluge koje je Preduzeće dogovorilo sa zastupnikom, saglasno zaključenom ugovoru, a za detaljnije informacije o načinu,proceduri i svim pitanjima koja se odnose na otvaranje i rad ugovorne poštu, obratite se Funkciji poštanske mreže Preduzeća, e-mail: dirposmre@jp.ptt.rs .
 9. Kako najbrže poslati pismo za inostranstvo?
  Kao avionsko pismo ili kao EMS pošiljku za određene zemlje sveta.
 10. Kako da pronađem izgubljenu pošiljku?
  Ukoliko se radi o registrovanoj pošiljci, neophodno je da pošiljalac pokrene potražni postupak, a na osnovu Potvrde o prijemu pošiljke. Potražni postupak se, po pravilu, pokreće u pošti u kojoj je pošiljka i predata, s tim što može biti pokrenut i u bilo kojoj pošti.
  Za pošiljke od čijeg prijema nije prošlo više od 10 (deset) dana, ne može se pokrenuti potražni postupak, osim za uputnice i ekspres pošiljke i pakete sa posebnim karakteristikama u pogledu rokova prenosa u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, za koje se potražni postupak može pokrenuti, po isteku roka za uručenje. Za ekspres pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju potražni postupak se može pokrenuti po isteku 3 (tri) radna dana od dana prijema.
  Za neregistrovane pošiljke se ne može pokrenuti potražni postupak.

  »nazad na vrh
 11. Da li postoji ekspres pismo u Pošti Srbije?
  Postoji Post Express pošiljka. O detaljima možete da se informišete na sajtu www.postexpress.rs .
 12. Koji je rok za isplatu novca poslatog poštanskom uputnicom?
  Rokovi za prenos i uručenje poštanske uputnice su:
  • dva radna dana na užem dostavnom području;
  • tri radna dana na širem dostavnom području;
  • pet radnih dana na najširem dostavnom području.
  Rok za isplatu uputnica je 30 dana počev od narednog dana od dana prijema uputnice.
  Kada su u pitanju pravna lica, rok za isplatu se može ugovoriti da bude i kraći od 30 dana.
 13. Kako da proverim stanje na tekućem računu kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd i naručim čekove preko interneta?
  Za sva pitanja u vezi sa tekućim računima otvorenim u ovoj banci, posetite njenu internet prezentaciju na sajtu www.posted.co.rs.
 14. Šta je potrebno od dokumentacije i kome da se obratim u vezi uvođenja telefonskog priključka fiksne telefonije?
  Za sve informacije o uvođenju telefonskog priključka fiksne telefonije potrebno je da se obratite postojećim operatorima fiksne telefonije koji posluju na teritoriji Srbije.
 15. Iz inostranstva sam poslao paket u kome se nalazila garderoba pri čemu sam platio poštarinu za tu pošiljku. Međutim, primalac je, prilikom preuzimanja pošiljke takođe platio, određeni, ne mali iznos, koji se navodno odnosi na carinske dažbine. Zašto?
  Sve pošiljke koje sadrže robu podležu carinskom pregledu i eventualnim carinskim dažbinama, tako da se za detaljnije informacije obratite Upravi carina, www.carina.rs .

  »nazad na vrh
 16. Gde mogu da nađem katalog poštanskih maraka za prošlu godinu?
  Katalog poštanskih maraka možete pronaći na internet prezentaciji Preduzeća www.posta.rs, na strani „Filatelija“.
 17. Da li obavljate procenu vrednosti poštanskih maraka?
  Pošta Srbije se ne bavi procenom vrednosti poštanskih maraka, obratite se Savezu filatelista Srbije.
 18. Kako se može dobiti kopija, odnosno duplikat uplatnice o plaćenoj školarini od pre 6 meseci?
  Kako ne raspolažete priznanicom o izvršenoj uplati, neophodno je znati sledeće podatke: poštu u kojoj je izvršena uplata, datum uplate, tekući račun na koji je uplata vršena i uplaćeni iznos.
  U pošti u kojoj je izvršena uplata, može se podneti zahtev za izdavanje fotokopije naloga za uplatu ili zahtev za izdavanje naknadne potvrde o uplati.
 19. Kako da pošaljem novac iz Srbije za inostranstvo?
  Novac za inostranstvo možete poslati međunarodnom poštanskom uputnicom ili putem Western Union novčane doznake. Detaljne informacije možete pronaći na našoj internet prezentaciji, klikom na sledeći link: Medjunarodna postanska uputnica ili Western Union.
 20. Na šalteru pošte naplaćena mi je, pored redovne poštarine za pošiljku, i doplatna marka, zašto?
  Uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke donosi Vlada Republike Srbije, koje je Preduzeće u obavezi da primenjuje.

  »nazad na vrh
 21. Mogu li da pošaljem otkupnu pošiljku za inostranstvo?
  U ovom trenutku nije moguće poslati otkupnu pošiljku za inostranstvo.
 22. Gde se na sajtu Pošte nalazi spisak poštanskih brojeva i može li se preuzeti?
  Poštanski brojevi nalaze se na sajtu Preduzeća www.posta.rs - klikom na „Pronađi poštu” prikazuje se mapa gde se klikom na određeni grad dobijaju jedinice poštanske mreže koje pripadaju tom području (radnoj jedinici). Ne postoji mogućnost preuzimanja baze podataka u elektronskoj formi.
 23. Da li se može poslati boks cigareta i flaša pića u inostranstvo?
  Prilikom slanja pošiljaka u inostranstvo, neophodno je znati da li su artikli koji se šalju zabranjeni za uvoz u odredišnu ili tranzitnu zemlju. Spisak zabranjenih i uslovno prihvatljivih artikala za uvoz u, odnosno tranzit kroz određenu zemlju sveta, možete pronaći na internet prezentaciji Preduzeća, prateći putanju: Pošalji/Paket/Građani/Međunarodni saobraćaj.
 24. Gde da pronađem oglase za tendere koje objavljujete i možete li mi ih poslati mejlom?
  Sve oglase za tendere možete pronaći na internet prezentaciji Uprave za javne nabavke, a navedene oglase ne prosleđujemo elektronskom poštom.
 25. Prilikom otvaranja paketa, koji mi je poslat iz inostranstva, utvrdio sam da unutra nedostaje deo sadržine. Šta da radim, kakva je procedura?
  Primalac ili ovlašćeno lice može da reklamira oštećenje ili umanjenje sadržaja registrovane pošiljke, u ovom slučaju paketa, odmah prilikom uručenja pošiljke, a najkasnije narednog radnog dana. U tom slučaju pošta je dužna da izvrši komisijski pregled pošiljke u prisustvu primaoca ili ovlašćenog lica i da sačini zapisnik o neispravnosti pošiljke.
  Ako primalac ili ovlašćeno lice izjavi reklamaciju posle uručenja pošiljke, dužan je da priloži izjavu da oštećenje ili umanjenje sadržaja registrovane pošiljke nije nastalo nakon uručenja.
 26. Koje je očekivano vreme prenosa medjunarodne poštanske pošiljke?
  Javno preduzeće „Pošta Srbije” ne može garantovati rokove prenosa medjunarodnih poštanski pošiljaka, medjutim očekivani rokovi prenosa medjunarodnih poštanskih pošiljaka su:
  • Avio (prioritetne) medjunarodne pismonosne pošiljke
   • Evropa – od 2 do 5 dana
   • Ostale zemlje sveta – od 5 do 10 dana
  • Medjunarodne EMS pošiljke:
   • Evropa – od 2 do 5 dana
   • Ostale zemlje sveta – od 5 do 12 dana
  • Medjunarodni paketi – od 7 do 15 dana

  Informacije za svaku zemlju sa kojom imamo direktnu razmenu pošiljaka možete dobiti u delu: Kalkulator poštarine.
 27. U kojim slučajevima i na koji način potrošač (fizičko lice) može podneti reklamaciju na poštanske usluge (izuzev finansijskih) Pošti Srbije?
  Potrošač može izjaviti reklamaciju u slučaju kada smatra da usluga koja mu je pružena od strane Preduzeća nije saglasna ugovorenoj i nema svojstva koja je zahtevao, odnosno osnovano očekivao, a posebno:
  • neizvršenje ili delimično izvršenje usluge,
  • oštećenje i umanjenje sadržine registrovane pošiljke,
  • zahtev za naknadu štete usled gubitka, odnosno prekoračenja roka za uručenje registrovane pošiljke, po okončanju potražnog postupka,
  • zbog pogrešno obračunate cene usluge (poštarina),
  • u slučaju odbijanja pružanja usluge, koja se inače mogla pružiti.
  Potrošač (fizičko lice), po pravilu, reklamaciju podnosi popunjavanjem obrasca Zahtev za prijavu reklamacije može preuzeti ovde.
  Reklamacija se podnosi redovnom ili elektronskom poštom, a može se predati i neposredno u pošti ili stručnim službama organizacionih delova Preduzeća, nadležnim za prijem podnesaka.
  Potrošač je u obavezi da uz zahtev priloži i kopiju potvrde o prijemu pošiljke, odnosno drugog dokaza u vezi realizacije usluge zbog koje podnosi reklamaciju.